අවුරුදු පැතුම් සහ කන අත්සන

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

අවුරුදු සූදානම

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ජාතිවාදය සහ අන්තර්ජාල නිදහස

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

තාත්තා

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

හේරත් ගෙදර ගියා

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

Fedora APAC FAD KL 2016

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

සම්මානයෙන් ඔබ්බට නොගිය අපේ ආපදා කළමණාකරනය

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

අයියයි නංගියි

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

කන්තලේ ලයිට් කණු ගැලවිමේ ව්‍යාපෘතිය!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය, සීපා සහ සංවිධාන ගත වීම්

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවෙ!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවේ!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

සෝමාලියාණු මුහුදු කොල්ල කරුවන් සහ පාවෙන අවි ගබඩා

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

Quick guide to fix your fedora/rhel/centos and Mac from Shellshock bash exploit

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary