තවත් හේතු කියල වැඩක් නෑ!

ටොපිය

මාත් අම්මෙක්!

ටොපිය

සුරම්‍ය

ටොපිය

කාලකන්නි කතාවක්

ටොපිය

සාෂා රෙමෙඩියොස්

ටොපිය

ඒක හරිම තෙතයි

ටොපිය

නිර්වානයේ දොරකඩ හිඳිමි

ටොපිය

කැප්සියුල් මොකටද?

ටොපිය

මස් ඇඟ

ටොපිය

සුබ රාත්‍රියක් මිත්‍රයා!

ටොපිය

හොර ගෑනියෙක්ට

ටොපිය

සඳ ගිනිගත් මහ දවාලෙ..

ටොපිය

Friends With Benifits

ටොපිය

මැහැල්ල මියැදෙන්ට මැලිවෙත්

ටොපිය

පා පුවරුවක හිඳගෙන ගියෙමි

ටොපිය

සොමිය

ටොපිය

උල්කාපාතයක්..

ටොපිය

මැණිකෙට

ටොපිය

මගේ මරණය

ටොපිය

"කොස්ස නහන්න විස්සට තියට"

ටොපිය