සැමට සාධාරණේ...

ජීවිතය විඳින්න...

ආදරණීය මෑණියනේ

ජීවිතය විඳින්න...

ඒ අමා දම් මඟ...

ජීවිතය විඳින්න...

අභය දානය...

ජීවිතය විඳින්න...

දිවි මඟ හැට විය ගෙවන උතුම් ළඳ-මා දිවි එළිකල ආදර මව් වෙත...

ජීවිතය විඳින්න...

'ටයි මාම' යන්නෙපා අනේ අප හැරදමා...

ජීවිතය විඳින්න...

ඒ අමා දම් මඟ...

ජීවිතය විඳින්න...

ලියන, කියවන ලබැඳි ඔබ හට...

ජීවිතය විඳින්න...

මල්ලී නැති අවුරුද්ද...!

ජීවිතය විඳින්න...

අවුරුදු සුභ පැතුම්...!

ජීවිතය විඳින්න...

හොඳම යාලුවගෙ මoගල දිනයේ...

ජීවිතය විඳින්න...

අම්මා...

ජීවිතය විඳින්න...