මේ රිදුම් නැගෙන්නේ මිහිරි මතකයද එදා මගේ හිත පිරිමැදපූ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ස්නේහයේ සොඳුරු ප්‍රාර්ථනා…

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මායාවේ ගැලෙන මිනිසා...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

දෝරෙගලන සිතිවිලි ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

Untitled Post

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

හදවත දොරගුලු වසාදමන්නද

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ආගන්තුක කුරුල්ලා...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

??

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

සංසන්දනය...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

Graduation

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මහ වැස්සේ අයාලේ ගලන සිතුවිලි...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

මං හැඬුවා... නුඹ දුටුවේ නෑ...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ඉස්පිලි පාපිලි කොම්බුව හා යාලූ - සැඟවුණු කවිහිත හොයන්න ආවාලූ

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

පරිණාමය...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ලෝකය වගෙම ජීවිතෙත් පුදුමයි!!!

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ලෝකය මහා පුදුම තැනකි...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

යකා...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

ඉඩෝර බිම තෙමාලන අකල් වැස්ස...

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)

Mphil Opportunity

චේජනාගේ පි‍ටුව (Chejana's web page)