කියවන්න පොත් 8ක්

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය 2014 - Colombo International Book Fair 2014

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

ෆ්ලෝටින් මාර්කට් ගියෙමි

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

පරිවර්තනය vs අනුවාදය - 2

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

නීතියක් නැති රටක සිට ලියමි

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

පරිවර්තනය vs අනුවාදය - 1

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

පරණ පොත් කඩයකට ගියෙමි

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

කවුද කැමති කුං ෆු ආපහු බලන්න?

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

P.S. I Love You || ප.ලි. මම ඔයාට ආදරෙයි

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

ජෛනාගම

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

යොහෝවාගේ සාක්ෂිකරුවෝ, ඒ කවුද? මොනවද කරන්නෙ?

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

පරණ පොත් කඩයකට ගියෙමි

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

ජෛනාගම

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

යොහෝවාගේ සාක්ෂිකරුවෝ, ඒ කවුද? මොනවද කරන්නෙ?

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

රෝස කටු - බෞද්ධ නවකතා ලියූ ලේඛයකුගේ ජීවිත කතාව

චරිත්ගෙ සිතුවිලි

මා ආ ගිය පුස්ථකාල

චරිත්ගෙ සිතුවිලි