පතිනිය පති කුලයට පැමිනේයා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

O+ වර්ගයේ වකුගඩුවක් බද්ද

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ලෝකයේ ලොකුම බොරු හත

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ඩොම් පටමO ඩොO, කරපටමO ටොO, ඉමිස්ගතන් හුම්..

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මහ සෙවලයා ඌ හදන්නේ අපේ සම්බන්දය නතර කරලා. ඔයාව මගෙන් උදුර ගන්න.

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කාන්තාවන්ට සැමියෙක්, බබාට පියෙක්, තාරුන්‍යට නොනිදන රැයක්, වැඩිහිටියන්ට සුරා ජයක්

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පස්චාත් බාගය ඉරා ගැනීම නොහොත් XXX ඉරා ගැනීම.

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මම ගෙදරට ජොකා පිටින් ඉදීමට තීරනය කලෙමි..

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කනට ජිල් බෝල තොල් වලට පැලැටික්නම්

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

පුතා දැන් රී ගන්න හරි එහෙනම් ගා ගන්න...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

රෙද්ද පල්ලෙන් සුලු දියත් පස්චාත් බාගයෙන් බොකත් චාජ් උනා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

ජුන්ඩයියා අහවල් එකට පොල් තෙල් ගා ගත්තු හැටි ...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අරක්කු පානය ආරම්භ කරන විට

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අරක්කු පානය ආරම්භ කරන විට

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

සOවේදී ඔබ වෙත කරන කාරුනික ආයාචනයයි...

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

කිරි කොන්ඩොට් පාට අරන් බැස්සා ඇගත් නලෝලා

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මහින්ද බොක්ෂින් ශුරයාගේ කන අත ගායි

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

අපි බැOකු වල සල්ලි දාන එක වාසිදායකද?

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මාව ජරා මිනිහෙක් කලේ ඔයා....

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune

මේ උත්තරමද ඔයාලා හිතුවේ....(18 +)

ගුනේ අය්යාගේ සාටරේ -Gune