වසන්ත !

ගරුවගේ Mix එක

කටු !

ගරුවගේ Mix එක

චෙරි !

ගරුවගේ Mix එක

අදුසුමන් !

ගරුවගේ Mix එක

ජීවිතේ !

ගරුවගේ Mix එක

– හිච්චි –

ගරුවගේ Mix එක

මල්..මල්..!

ගරුවගේ Mix එක

මිදෙනකන් සිහින විලාසෙන් !

ගරුවගේ Mix එක

පියාඹන්න !

ගරුවගේ Mix එක

බුකී වැසියෝ !

ගරුවගේ Mix එක

Enrique වෙන ඇහැකින් !

ගරුවගේ Mix එක

හවසක !

ගරුවගේ Mix එක

– ‘බුවනෝස් අයරෙස්’ –

ගරුවගේ Mix එක

-තව වතාවක් -

ගරුවගේ Mix එක

- ඇතීනා -

ගරුවගේ Mix එක

- හාදවී -

ගරුවගේ Mix එක

- සොයන්නා – !

ගරුවගේ Mix එක

- සොයන්නා – !

ගරුවගේ Mix එක

- වැරදුනා බස් රිය –

ගරුවගේ Mix එක

- වැරදුනා බස් රිය –

ගරුවගේ Mix එක