වැහි බිංදු !

ගරුවගේ Mix එක

ආදරේ !

ගරුවගේ Mix එක

එනතුරා ඔබ !

ගරුවගේ Mix එක

කියන්න !

ගරුවගේ Mix එක

ශීතයේ මම !

ගරුවගේ Mix එක

ඔහු සහ ඇය

ගරුවගේ Mix එක

– මගේ මැජික් –

ගරුවගේ Mix එක

වැස්ස !

ගරුවගේ Mix එක

මුහුදු සුළං !

ගරුවගේ Mix එක

උසම කඳු මුදුනක !

ගරුවගේ Mix එක

වසන්ත !

ගරුවගේ Mix එක

කටු !

ගරුවගේ Mix එක

චෙරි !

ගරුවගේ Mix එක

අදුසුමන් !

ගරුවගේ Mix එක

ජීවිතේ !

ගරුවගේ Mix එක

– හිච්චි –

ගරුවගේ Mix එක

මල්..මල්..!

ගරුවගේ Mix එක

මිදෙනකන් සිහින විලාසෙන් !

ගරුවගේ Mix එක

පියාඹන්න !

ගරුවගේ Mix එක

බුකී වැසියෝ !

ගරුවගේ Mix එක