නව ව්‍යවස්ථාවක් එපා, දහතුනත් එපා  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහම ආගම හා සංස්කෘතිය 3

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ සරත් හා ඒ සරත්                          

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ සරත් රාජ්‍යාරක්‍ෂාවට තර්ජනයක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ව්‍යවස්ථා විරෝධී ව්‍යාපාරය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විස්සට මුහුණ දීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විසි පැන හෙවත් විස්සේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජගත් ජයසූරිය සිද්ධිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නීල මහා යෝධයා හෙවත් ධර්මසිරි වීරසිංහ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ක්‍රිකට් හා ජත්‍යන්තර මට්ටම්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බොරු ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතිවාදයේ ඉතිහාසය උගනිමු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විජේදාසගෙන් පාඩමක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නීල මහා යෝධයාගේ දිර්ඝ ලිපියක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් ගොඩ මෛත්‍රී යට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහම ආගම හා සංස්කෘතිය  - 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දැනුම හා යථාර්ථය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විජේදාස භූමිකාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහම ආගම හා සංස්කෘතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නීල මහා යෝධයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය