වකුගඩු සටන 3

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වකුගඩු සටන 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වකුගඩු සටන

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පෙළපාළි හා තොරං

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උගුරට හොරාවත් බේත් නොකෑම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගෙන් පසු කවු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විශ්වාසභංගයෙන් පසු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් ඉවත් කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ක්‍රමය නැත්නම් පද්ධතිය වෙනස් කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට ජනරජ දිනයක් නැත්තේ ඇයි?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් ඉවත් කිරීමේ ඉතිහාසය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සකර්බර්ග්ගේ සමාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතිකත්වයේ විශ්වාසභංගය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙවැනි ඉනිමකින් කෙළවර නොවන ජෙනීවා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

භාරකාර ආණ්ඩුවකින් විය යුතු දේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නයා නැටීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලෝගු හා මූලාශ්‍ර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විශ්වාසභංගය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නන්දිකඩාල් දිනුවේ කවුද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අනෙකුන්ගේ නොවන මම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය