රනිල් - ෆොන්සේකා මර්දනයේ ප්‍රථම බිල්ල  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් සාකච්ඡාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිපාල ලවා රනිල් ඉවත් කිරීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බුදුදහමෙහි අනුමාන (ඉන්ෆරන්ස්) නැහැ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගේ ඉන්දියා ගමන  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ හා ජාතික චින්තනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කුණු වෙන කුණු ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගුරුත්වාකර්ෂණය ධර්මානුකූල ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සම්බන්ධන් ඉන්දියාව හා මහින්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආණ්ඩුව පළවා හැරීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන්ගේ නිර්මාණයක් වූ නැකත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගැහැණු මනස  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කුණු ප්‍රශ්නයට වග කිව යුත්තෝ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුපිරි බෝම්බයේ මානව අයිතිවාසිකම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවුරුද්ද ගැන තවදුරටත්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවුරුද්ද හා නැකැත් කෙළි  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රාජිතගෙ තාවකාලික විසඳුම හා පාදෙණිය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් බන්දුල හා අවුරුද්ද  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය