සයිටම් ප්‍රශ්නය - 02 කොටස 

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඇගේ වෛරය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන්ගේ අවුරුදු දෙදහ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්ද නම් ප්‍රශ්නය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් රැල්ල පසුපස එන සුනාමිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සඳහිරු සෑ බුද්ධ පූජාව  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ වගකීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ හොඳ වැඩක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

nalindesilva48@gmail.com

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර කොට්ටෝරුවෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගේ ව්‍යවස්ථා සැලසුම් පරාජය කරමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් මෙන් ම මංගලත් ඉවත් කළ යුතුයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බුද්ධාගම වෙනස්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් හා විග්නේස්වරන් බොරු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වම අන්තරේ පසුපස යෑම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කැලිෆෝනියාව වෙන් වෙයි ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් භීෂණය ඈතක නො වේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඉන්දීය භූමිකාව  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය