උපාලි හාමුදුරුවන් හා කව් ඇන්ඩ් ගේට් පඬියන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ට්‍රම්ප් සෙයිඩ් කුමරු අත්හරියි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිවුර බේරගන්න බැරි කෙහෙල්මල් නිදහස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අහෝ තලතා නොදිටි මොක්පුර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහසය දෙනා සාදරයෙන් පිළිගනිමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් බුදු හාමුදුරුවන්ට ඉහළ ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

චීවරය ද ජම්පරය ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහසය දෙනා මහින්ද හා මෛත්‍රිපාල

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර යටත්විජිතකරණය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ට්‍රම්ප් හා කිම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර විද්‍යාවේ දැනුම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගෙ ආණ්ඩුව ඉවත් කර හදන ආණ්ඩුව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වල්මත් වූ ජාතියක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර දැනුම කටගා කටමැත දෙඩීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විස්ස පැරදවීමට නව දේශපාලනයක ජාතික ව්‍යාපාරයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුදර්ශනී හා මහින්දගෙ අනාගතය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර විද්‍යාවේ දේශපාලන ආධිපත්‍යය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අලුත් දේශපාලනයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මොණර නැටුම නටන පුහු පොරවල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රූං පෙත්ත කැරකෙනවා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය