මන්ත්‍රීවරු 113 ඇතත් නැතත් රනිල් ඉවත් කරමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ව්‍යවස්ථා අර්බුදයක් නැහැ රනිල් ඉවත් කළ හැකියි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවසාන දින කිහිපය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

භාරකාර ආණ්ඩුවක් කුමකට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්ද මේ අවසාන අවස්ථාවයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මා හා දේශපාලනඥයන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් ඉවත් කිරීම හා කිරින්ද ප්‍රතිඵලය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහලයන් බහුතරයකට රනිල් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍යයයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාව සහ මව්බිමේ අනාගතය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සරල රේඛා හා දේවානම්පිය තිස්ස රජු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර දැනුමේ අඩුපාඩු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හරි වැරැද්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැතිවරණ අනාවැකි ජ්‍යොතිෂය හා සංඛ්‍යානය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට නිදහස ලැබෙන්නෙ කවදා ද? 3

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උකුල්උඩ විගඩම, ගාමිණී හා සංහිඳියාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට නිදහස ලැබෙන්නෙ කවදා ද? 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට නිදහස ලැබෙන්නෙ කවදා ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පුද්ගලයා හා පක්‍ෂය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැතිවරණයෙන් පසු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුහුණු නැති මුහුණු පොතේ දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය