සිංහල බෞද්ධයනට බය කවු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෛත්‍රිපාල දොස්තර මාෆියාවට බය ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර විද්‍යාවේ හා හේතුවාදයේ කඩා වැටීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බටහිර ආධිපත්‍යය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජාතිවාදීන් කවු ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සයිටම් මගින් මතුවෙන වෛද්‍යවරුන්ගේ කුහක වත  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ද්විකෝටිකය ගැන  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල බෞද්ධයන් හා ඩීල්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අස්ගිරි ප්‍රකාශය හා බුදුසසුන  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපි ඔක්කොම බොරු කාරයෝ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපි මහා විහාරයේ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල බුද්ධාගම හා ස්වාධීනත්වය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගෙ ජ වි පෙ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් එන්නේ මොකාට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයට හැත්තෑපහයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

චීන සංස්කෘතික ආක්‍රමණය හා නිවන  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හතරවැනි වගන්තිය අනතුරේ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රවි උච්ච වීම රනිල්ට ජයක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බුද්ධාගමට හිමි විශේෂ තැන

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ජනමාධ්‍ය නිදහස හා වාරණ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය