සරසවි නැහැදිච්චකම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපේ ශක්තිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතිවාදය බටහිර හා ඉන්දියාව 15 (ඉන්දියාවට හා බටහිරට නොනැමෙන ජනාධිපතිවරයෙක්)

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දයාන්ගේ පත්වීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ග්ලයිෆොසේට් නීතිය හා බටහිර විද්‍යාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

What is Science 4 (Pattapal Boru)

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විවිධ බමුණන්ගේ කිං සච්ච ගවේසි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂෙ අඳෝනාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතිවාදය බටහිර හා ඉන්දියාව 14

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

What is Science 3

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කළ යුත්තේ කුමක් ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

What is Science 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අප්පච්චි මොකද කරන්නෙ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතිවාදය බටහිර හා ඉන්දියාව 13

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හෝමොසේපියන්ලා හා බටහිර දැනුම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නිරවුල් සංකල්ප හා ඊනියා දෙමළ ජනතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

What is Science 1

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්ද හා පාස්පෝට් ජාතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතිවාදය බටහිර හා ඉන්දියාව 12

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන්ගෙ ඉතිහාසය 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය