විග්නේස්වරන්ගේ නිරුක්තිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අවාසියට හැරී ඇති නන්දිකඩාල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඒකි ගැන තවදුරටත්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

කෝ අර අවපාතය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ නත්තල්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අපට රෙසිඩන්ට්ලා එපා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මැතිවරණයට පෙර ජාතිකත්වය නොවීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සම්මුති හා එකඟතා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සරවනමුත්තුලාගේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ ජාතිවාදයට ආවඩන ඊනියා ස්මාට් හෙවත් මොට ජාතිකවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඉංගිරිසි කතා කරන ජාතිකවාදීන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේෂ්වරන් හා මැතිවරණ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඊනියා ස්වාභාවික ආපදා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මිනීමරුවන් සැමරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වම දකුණ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල බුද්ධාගම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

තීරණාත්මක මොහොතක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආණ්ඩුව වෙනස් කළ යුතුයි වෙනස් කළ හැකියි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්ද අගමැති කරමු

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හිතට වධ දෙන ප්‍රශ්න

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය