අනේ මෛත්‍රිපාල අනේ රනිල්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන් නොකී කතාව – 3  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන් නොකී කතාව - 2

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මල්වතු අස්ගිරි තීරණය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Untitled Post

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්දගේ ව්‍යවස්ථා නිවේදනය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල දෙමළ සම්භව  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පුහු ජාත්‍යන්තරවාදී පඬියෝ  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මහින්ද එන පොට හොඳ නැහැ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අස්ගිරිය, ව්‍යවස්ථාව හා ජනාධිපතිගේ වගකීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සිංහල බෞද්ධ විරෝධී පඬියෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පුස්සක් වී ඇති මානව අයිතිවාසිකම්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඒකීය කතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ අනන්‍යතාව හා ඒකීය බව වැඩි කිරීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඊනියා දෙමළ අනන්‍යතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආණ්ඩුව පරාජය කිරීමට මග  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නව ව්‍යවස්ථාව මුළුමනින් ප්‍රතික්‍ෂෙප කරමු  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දයාන්ගේ මැද තැන

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය