මං තවම මේ මෙතැන...

කවි සෙවනැල්ල

ෂාෂාෂාෂාෂා...

කවි සෙවනැල්ල

චාච්චා!

කවි සෙවනැල්ල

"සිත් මවමු"

කවි සෙවනැල්ල

තාත්තේ එන්න!

කවි සෙවනැල්ල

දුරු රටෙක ශීත සමයෙක...

කවි සෙවනැල්ල

බාලගිරි අද නෙවෙයි එනවාද හෙට?

කවි සෙවනැල්ල

මගේ පුතා හෙට එනවලු!

කවි සෙවනැල්ල

කාමරයක හැටි!

කවි සෙවනැල්ල

නිහඬවම...

කවි සෙවනැල්ල

සමුගනිමු කියන්නට - ඔව් දැන්...අවැසි නැත!

කවි සෙවනැල්ල

වම් ඉවුර සිහි කරමි

කවි සෙවනැල්ල

කාලයට මම අකමැතියි...

කවි සෙවනැල්ල

නිශ්ශබ්දතාව

කවි සෙවනැල්ල

සිංහයා මිය ගිය වග

කවි සෙවනැල්ල

ආකාසේ සිදුරු ගොඩක්

කවි සෙවනැල්ල

සුනිලෙ

කවි සෙවනැල්ල

නිහඬව හිස නමමු

කවි සෙවනැල්ල

අඳුරු ඉරුදිනය

කවි සෙවනැල්ල

මම තවම නැගෙමි

කවි සෙවනැල්ල