ඉවරයක් නැති බැනුම් ඇහිල්ල

ඇවිද යන මඟ

මෙලෝ රහක් නෑ

ඇවිද යන මඟ

ඔක්කෝම මිස්ලා

ඇවිද යන මඟ

Why men don’t listen and women can’t read maps

ඇවිද යන මඟ

බොස්ලා

ඇවිද යන මඟ

ගුරුවරු

ඇවිද යන මඟ

මිනිස්සු

ඇවිද යන මඟ

ගරු කිරීම

ඇවිද යන මඟ

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා

ඇවිද යන මඟ

කොච්චර වෙනස් වෙලාද?

ඇවිද යන මඟ

ඉවරයක් නැති බැනුම් ඇහිල්ල

ඇවිද යන මඟ

ඉවරයක් නැති බැනුම් ඇහිල්ල

ඇවිද යන මඟ

මෙලෝ රහක් නෑ

ඇවිද යන මඟ

ඔක්කෝම මිස්ලා

ඇවිද යන මඟ

Why men don’t listen and women can’t read maps

ඇවිද යන මඟ

බොස්ලා

ඇවිද යන මඟ

ගුරුවරු

ඇවිද යන මඟ

මිනිස්සු

ඇවිද යන මඟ

ගරු කිරීම

ඇවිද යන මඟ

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා

ඇවිද යන මඟ