මෙන්න තියෙනවා පත්තරේ විස්තරේ…..

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ඇබ්බැහිවීම හොඳයි…… වෙනස් වීමට….

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

රථවාහන දඩය රුපියල් 25,000 කළ රජයට අපගේ ප්‍රණාමය…. Seriously… No Joke….

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

GMOA දොස්තරලා කියන්නේ අලිපුකෙන් ආපු ජාතියක්ද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

සීමාවන් නැති වැට කොටු බැමි නැති ලෝකයක් ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

සමාජ මෙහෙවර උදෙසා විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය -මහජනයා සඳහා විද්‍යාව සන්නිවේදනය

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අව්ව සැරයි – විජලනයට පිළියම් යොදන්න…

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

සුබ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා !

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

කරන කළට පව් මීරිය මී සේ නොහොත් Payback is a BITCH !

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන්…… අමු මිරිස් කන්නට #SLAmuMirisChallenge

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන්…… අමු මිරිස් කන්නට #SLAmuMirisChallenge

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ලැම්බෝගිනි සහ සංචාරකයින් මත යැපෙන ආර්ථිකය යහපත් එකක් වීමට නම් හෙවත්…. Sigiriya You Rock !

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ලැම්බෝගිනි සහ සංචාරකයින් මත යැපෙන ආර්ථිකය යහපත් එකක් වීමට නම් හෙවත්…. Sigiriya You Rock !

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අළුත් අළුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොව නොනඟී…. හිඟා කෑම බැරි වුන තැන ලගී ගයා මර ගී….

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අළුත් අළුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොව නොනඟී…. හිඟා කෑම බැරි වුන තැන ලගී ගයා මර ගී….

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ…. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශ්‍රී මහා බෝධියට අකැප නම්, කළුතර බෝධියයි බෙල්ලන්විල බෝධියයි පවතින්නෙ කොහොමද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ…. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශ්‍රී මහා බෝධියට අකැප නම්, කළුතර බෝධියයි බෙල්ලන්විල බෝධියයි පවතින්නෙ කොහොමද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

කැසිනෝ එපා…. නෑ යකෝ… කැසිනෝ ඕන…

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

කැසිනෝ එපා…. නෑ යකෝ… කැසිනෝ ඕන…

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

2014 අප්‍රේල් 13 : බ්ලොග් ලෝකයේ අවුරුදු හතරක්……. අළුත් අවුරුද්දටත් විද්‍යාත්මක පැත්තක් තියෙනවා……..

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary