පිටස්තරයා – 15

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 14

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ඇස්බැස්ටස් දෙස ඇස් ඇරලා බලන්න

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

නුදුරු දිනෙක ලොව හොල්ලන කෘත්‍රිම බුද්ධිය – Artificial Intelligence

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 13

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පණ දාගෙන Touch කලාට Touch Screen වැඩකරන්නෙ කොහොමද කියලා දැනගෙන හිටියෙ නෑ නේද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 12

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

මේක හරි යන්නෙ නෑ…. අපි ගුවන්ගත වෙනවා……

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ජීවිතය ගැටගහගන්න – රට හැර යන්න වෙයිද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 11

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

මරණයේ වෙළෙන්දාගෙන් උපන් නොබෙල් ත්‍යාගය.

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 10

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ජාන වෙනස්කළ ආහාර බිල්ලෙක්ද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා 09

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අනාගත ලෝකයේ බල-පුළුවන්කාරයා – Tesla Motors අධිපති ඉලොන් මස්ක්

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අන්තර්ජාල වෙළඳපොලේ නිර්දය දඩයක්කාරයා.. – Amazon අධිපති ජෙෆ් බෙසෝස්.

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 08

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අනාගතයේ දත්ත ලෝකය පාලනය කරන දෙවියා….. Facebook නිර්මාතෘ Mark Zuckerberg

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 07

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා 06

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary