පිටස්තරයා – 21

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 20

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ප්ලාස්ටික් පොලිතින් පිළිස්සීමෙන් ඇතිවිය හැකි ලිංගික විකෘති

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ලෝක යුද්ධයකට අතවනන- කිම් ජොං අන් ගේ සෙල්ලම් බඩු – බැලිස්ටික් මිසයිල

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 19

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

නිවසක ජලය ඒකකයක් රුපියල් 50,000 ක් වේද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

අනාගතේ දවසක්දා……

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

බීර බොමු…. නිරෝගී වෙමු… Editor ගේ කතුරට හසුවී රිවිර පුවත්පතේ පළ නොවූ ලිපිය

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා 18

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

රට කැළඹූ තෙලේ ගුණාගුණ

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා 17

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

තිරිහන් වන්න ක්‍රමයක් මෙන්න…

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා 16

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 15

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 14

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

ඇස්බැස්ටස් දෙස ඇස් ඇරලා බලන්න

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

නුදුරු දිනෙක ලොව හොල්ලන කෘත්‍රිම බුද්ධිය – Artificial Intelligence

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 13

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පණ දාගෙන Touch කලාට Touch Screen වැඩකරන්නෙ කොහොමද කියලා දැනගෙන හිටියෙ නෑ නේද ?

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary

පිටස්තරයා – 12

ඇල්කෙමියාගේ දිනපොත | Alchemist's Diary