​සංරක්ෂණයට මුවාවී කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන වල කෙරෙන පාපකර්මය…

අසම්මතය

​වතුර සේනාරත්නට වඳින ගාථාව

අසම්මතය

රනිල් ගේ ආණ්ඩුව කියනා මහින්දගේ ණය බොරුව

අසම්මතය

දේශද්‍රොහි රනිල්

අසම්මතය

අද වැලන්ටයින්ලූ

අසම්මතය

අපේ රටේ සමහරු

අසම්මතය

MR Thief

අසම්මතය

​වඳින්ටා වන්දින්ටා රම්‍ය අටමස්ථානේ

අසම්මතය

අසම්මතය

මහ වන මැද සැගව සිටි නීලගිරි මහා සෑ රදුන් ………..

අසම්මතය

සිරිපාද ලොජික්

අසම්මතය

අලුත් තුවාලය

අසම්මතය

Me and me

අසම්මතය

සයිටම් හොර උපාධි කඩයක් වෙන්නේ ඇයි?

අසම්මතය

ඔබ කවුද 

අසම්මතය

​ඉන්ජිනේරුවනේ තොපිලා බුදිද ?

අසම්මතය