කසිප්පු කෙහෙල්...

අසනි

රස්තියාදුකාර තුමා...

අසනි

ටයි මාමේ ඔබට නිවන් සුව...!

අසනි

කදුළු සඟවමි...

අසනි

නින්දාව...( පළමු කොටස )

අසනි

පින්තූරුව...

අසනි

අම්මාපල්ලා උඹනන් මහ හිතුවක්කාරයි...!!!!

අසනි

මේ නුබ වෙනුවෙන්මයි...

අසනි

බිත්ති කෑල්ලක තියෙනවා දැක්කා...

අසනි

මාළු දෙන්නෙක් එළොව ඇරලනේ ඕන්...

අසනි

පිරිත් යාතිකා එක කුටියෙන් ඇසුනි මට...

අසනි

අපොච්චියේ !!!! කාටුමක් කරපු හදියක්...

අසනි

නික්ම යමි...

අසනි

අපිට මොනවද කරන්න පුලුවන්...

අසනි

අසනි ආයෙත් ඇවිදින්...

අසනි

මෙව්වා පුංචි පුංචි මජාස් කෑලි...

අසනි

මවගේ අපේක්ෂා මායිම් නොකළ හෙළ සිරිත හෙලා දකිමි…!!!

අසනි

පොඩි නම බවලතාව උස්සගෙන ඇවිත්...

අසනි

එකා වගේ රාමලාන් සද බලමුද...?

අසනි