චීනයේ සිට ලියමි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බදු අඩු කරන්නට මූලික වූ මුදල් ඇමතිවරයා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලී ක්වාන් යූ ගේ සිංගප්පූරුව ගැන -කළින් ලියූවක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සිංගප්පූරුවේ රැෆල්ස්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දේශපාලකයෙක් දණ ගැස්වූ මාධ්‍යවේදියා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

තරු ඉහිරුන කොඩිය මැහුවේ මේ නිවහනේ දී

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වෙනිසියුලාව හමුදාවේ පාලනයකට පත්වී ඇත්ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නගරය මැදින් ගලන ගඟ සහ අඩිපාර

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මතක තියාගන්න ද ඇලමෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විලා ෆිනාලේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ජපන් උද්‍යානය චීන උද්‍යානයක් වෙච්ච හැටි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මෙන්ගර් හෝටලය ආශ්‍රිත තවත් තොරතුරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඵෛතිහාසික වෙළඳපොල චතුරශ්‍රය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ටෙක්සාස් ගිහින්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඵෛතිහාසික මෙන්ගර් හෝටලය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සර්කස් එකත්, එහි නටවන රිලවුනුත් මගේ නොවේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස් පුරවැසියන්ට වාහන වේග සීමා එපා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රජය ඉක්මවා අනාගතය දිහා බලන්න

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෝකමාන් ගෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අර්ථ ශාස්ත්‍රය -එක දවසින්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්