නගරය මැදින් ගලන ගඟ සහ අඩිපාර

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මතක තියාගන්න ද ඇලමෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විලා ෆිනාලේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ජපන් උද්‍යානය චීන උද්‍යානයක් වෙච්ච හැටි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මෙන්ගර් හෝටලය ආශ්‍රිත තවත් තොරතුරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඵෛතිහාසික වෙළඳපොල චතුරශ්‍රය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ටෙක්සාස් ගිහින්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඵෛතිහාසික මෙන්ගර් හෝටලය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සර්කස් එකත්, එහි නටවන රිලවුනුත් මගේ නොවේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස් පුරවැසියන්ට වාහන වේග සීමා එපා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රජය ඉක්මවා අනාගතය දිහා බලන්න

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෝකමාන් ගෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අර්ථ ශාස්ත්‍රය -එක දවසින්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ගෙදර සිනමාවෙන් ‘ඇගේ ඇස අග’ නැරඹුවෙමි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සමාජවාදීන් සෑම නිදහසකටම බිය වෙති

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දුර්ජනයන්ට මං පාදා දීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

තුවක්කුවක් පත්තු විණ, විස්තරය එසේම දිග හැරිණ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව වැරදි නිවැරදි කරගනියි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ග්‍රාන්ඩ් ප්‍රී රේසිං -කැනඩාවේ මොන්ට්‍රෙයාල් සිට

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පරිභෝජනවාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්