එය හොඳම කාලය විය, එය නරකම කාලය විය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෞද්ගලික දේපල අයිතියට ආරක්ෂාව ලැබෙද්දී සමාජයක් සාමකාමී වෙයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නූගත් ජනතාව රවටන බලතණ්හාධිකයෙක් වෙන්න එපා!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ආණ්ඩුවේ අශක්නුවත්බවට වන්දි ගෙවන්නේ ජනතාවයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අනෙකාගේ දේපල අයිතියට ගෞරව කිරීමේ හැදියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීත්‍යානුකූලතාවය සහ බලය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

යුක්තිය සහ නීතිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතිමය ධනීයවාදයට එරෙහි ස්වභාවික නීති න්‍යාය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මහා සම්මත අධිකරණය සහ නීතියේ සංකල්පය වෙනස්වීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතිය සහ නිදහස

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

“හිත හදා ගෙන ඉඳිමු මොනවා කරන්න ද?”

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මොනව කරන්ඩ ද – බැද්දේගම ද? බ්ලොක්චේන් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බැද්දේගම සිළිඳුට බලය ලැබෙන එකම ක්‍රමය කුමක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ජීවිතයට, නිදහසට සහ සතුට සොයා යෑමට හැකියාව ආණ්ඩුවකට ලබාදෙන්නට හැකි වූවක් නොවේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලංකාව තවමත් බැද්දේගම තුල හිර වී සිටී

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අපි යනකොට මල් සුවඳයි!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හේවන්, ඇප් එකෙන් සැන්ටා අල්ලන්න පුළුවන් වෙයි ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බිට්කොයින් වලට හිමි සුපිරි තත්වය පහත වැටෙයි ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බිට්කොයින්: ගන්නවා ද? තියාගන්නවා ද? විකුණනවා ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

“සංචිත ව්‍යවහාර මුදල්” යන්නේ සත්‍ය අර්ථය කුමක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්