අපි යන්නට පෙර එය එක් වරක් හෝ පවසන්නෙමු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විරුද්ධ පක්ෂයක් නොමැති වූ කල …

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කියුබාවේ ශ්‍රමික සිරකඳවුරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කියුබාවේ රතු ගෙස්තාපෝ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඔබේ උද්යාචනය කුමක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මගේ අදහස් හා එකඟ නැති අයෙක් සමඟ මට මිතුරුදම් පවත්වන්න බැහැ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විප්ලවකරුවන්ම තමන් ගෙනා විප්ලවයෙන් පළා යෑම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලතින් ඇමෙරිකාවේ කොමියුනිස්ට්වාදය -කියුබාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෙර කළ පව් ගෙවීම යැයි කාම්බෝජ ජනතාවට කීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කොමියුනිස්ට් විසඳුම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කොමියුනිස්ට් කාම්බෝජය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලාඕසය: ජනගහණයක පළා යාම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වියෙට්නාමයේ ද මිනිසා විසින් ඇති කළ සාගතයක් පැවතිණ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එක හතුරෙක් නොනැසේ නම් ඊට අහිංසකයන් දහයක් ඝාතනය වීම හොඳයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වියෙට්නාම් කොමියුනිස්ට්වාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

උද්යාචනයට ඉඩ නැති උතුරු කොරියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ටිබෙට් රටට එල්ල වූ චීන පීඩනය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

භීෂණය අවසන්, ඒත් මර්ධනය දිගටම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රමික සංස්කෘතික විප්ලවය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීනය සැඟවූ දේශපාලන සිර කඳවුරු

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්