මතවාදයක කුරිරුබව වටහා ගැනීම නොහැකි මන්ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චෙකා අතින් චොප්ප වීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වැඩකරන ජනතාවගේ ආඥාදායකත්වයේ යකඩ හස්තය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මිකැනික්ස් ඉන්ස්ටියුට්ස්, ගැල්බ්‍රෙයිත් සහ ජේම්ස් පීරිස්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මරීන් ල පෙන් පරාජය වමේ ජයග්‍රහණයක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලෙනින්ගේ න්‍යායවාදය මාක්ස් වෙතින් නොලැබූ නවෝත්පාදනයක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වැඩකරන ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩකරන ජනතාව විසින්ම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වැඩ කරන ජනතාව හැර වෙන ජනතාවක් සිටිනවා ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඔස්ට්‍රියාවට මීසස් සිටිය දී රුසියාවට හිටියේ ලුනචාර්ස්කි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අන්තිම මොහොතේ සමාජවාදයෙන් ගලවා ගැනෙන මීසස්ගේ ඔස්ට්‍රියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලෙනින් අතිරික්ත ආහාර බෙදන්න ගිය හැටි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පූර්ණ ධනවාදයක් කුමට ද, බදු අඩුවේ නම්!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සෝවියට් දේශය බිහිවීම -කෙටියෙන්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වානේ පන්නරය ලැබූ හැටි – සෝවියට් යථාර්ථවාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

යුනයිටඩ් අවනඩුව සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කවුරු දිනුවත් වෙනසක් නොවන ප්‍රංශ මැතිවරණය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අර්බූදයක් ගැන කතා කළ හැකියාව ඇත්තේ කාට ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලෙනාඩ් වුල්ෆ්, පංති පහ සහ අනාගත් බ්‍රෙෂ්ට් දැක්ම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බර්ටෝල්ට් බ්‍රෙෂ්ට් ලියූ හුණුවටයේ කතාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

උමං හැදීම, ඒවා පුපුරා දැමීම, අපොයි මගෙ බදු සල්ලි!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්