ඇඩම් ස්මිත්ගේ යුරෝපා චාරිකාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මිනිසා අවනත වෙන්නේ සිය ආරක්ෂාවටයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සද්ගුණය සහ යහපත් සමාජය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පාරිතෝෂිකය, දඬුවම සහ සමාජය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ආචාර ධර්ම මනෝභාවයේ න්‍යාය -ඇඩම් ස්මිත්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතීඥයන්ට සාහිත්‍ය, කලාව සහ දර්ශනය ඉගැන්වීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බුද්ධිමය විචාරයට කෙරෙන තරවටුව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇඩම් ස්මිත් නම් මිනිසා සහ ඔහුගේ නිර්මාණ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිදහස තීරණය කරන කාලය පැමිණ ඇත

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සැබෑ විප්ලවීය වෙනස

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පුරවැසි බලය සහ ඒකීයපුද්ගල බලය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රෝස් වයිල්ඩර් ලේන් – ලිට්ල් හවුස් ජීවිතය සැබැවින්ම ගෙවූ දැරිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රිචඩ් කැන්ටිලොන්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඉස්ලාමීය දේශපාලනය සහ මාටින් හෛඩෙගර්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අපිට එරෙහි උන්ව නිර්මාණය කළ කාල් ෂ්මිට්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හෛඩෙගර්ගේ යාළුවා අර්න්ස්ට් යුන්ගර්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එන්න හෛඩෙගර් කවුදැයි හඳුනාගන්න

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලුම්පන් නම් ශ්‍රමික පංතියේ ගොබ්බයා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වෙළඳපොල කුමක්දැයි නොදන්නා සිංහල පුවත්පත්කලාවේදියාට

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ක්‍රේසි ග්ලෝරියා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්