රාජකීය බහාමියන් පොට්කේක් දැක්කෙමි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බොබ් මාලේ නිවාඩුවට ගිය නිවසේ සිට ලියමි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නැසෝ, බහාමාස්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලීෂ්ට්න්ස්ටයින් යනු නිදහස නිසා සමෘද්ධිමත් වූ සැබෑ ලිබටේරියන් රාජ්‍යයකි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අහල ද? දැකල ද? කරල ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දැවැන්ත කතන්දර පොත ව්‍යාපෘතිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එවර්ග්ලේඩ් වනරක්ෂිතයේ එයාර්බෝට් ගමන

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වයිස් නගරයේ සිරි අසිරිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දැන් බැනල වැඩක් නෑ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇල්ෆ්‍රඩ් අයි. ඩුපොන්ට් ගොඩනැඟිල්ල

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මයාමි නගරයේ ලිට්ල් හවානා නරඹන්නට ගියෙමි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අනුන්ගේ මතයට ගරු කළ යුතුද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

එය හොඳම කාලය විය, එය නරකම කාලය විය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පෞද්ගලික දේපල අයිතියට ආරක්ෂාව ලැබෙද්දී සමාජයක් සාමකාමී වෙයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නූගත් ජනතාව රවටන බලතණ්හාධිකයෙක් වෙන්න එපා!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ආණ්ඩුවේ අශක්නුවත්බවට වන්දි ගෙවන්නේ ජනතාවයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අනෙකාගේ දේපල අයිතියට ගෞරව කිරීමේ හැදියාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීත්‍යානුකූලතාවය සහ බලය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

යුක්තිය සහ නීතිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නීතිමය ධනීයවාදයට එරෙහි ස්වභාවික නීති න්‍යාය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්