චීන කෑම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හොල්මන්වලට ඇතුල්වීමට ඉඩනොදීම සඳහා …

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රතු හමුදාවටත් ඇතුලට එන්නට අවසර නොමැති වූ තහනම් නගරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රැඩිකල් රතු මුරකරුවන්ගේ රතු අත් පටිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීන වෝල්නට් ඇට කුට්ටම් විකුණන පොළ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කඩචෝරු වීදිය සහ නයිට් මාකට්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ගෙවල් හදන්න ගඩොල් අරගන්න අවසර ලැබුණ චීන මහා ප්‍රාකාරය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීනයේ දී ෆේස්බුක් තහනම් කාට ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චායොයැන්ග් රැඟුම් ශාලාවේ චීන කරණම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ගිම්හාන මාලිගාව

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මූන්කේක් උත්සවය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පැරණි මාලිගා අසල ඇති දැවැන්ත කල්දේරම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බෙයිජින් නගරයේ සාම්ප්‍රදායික යෝගට් බීම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

චීනයේ සිට ලියමි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බදු අඩු කරන්නට මූලික වූ මුදල් ඇමතිවරයා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලී ක්වාන් යූ ගේ සිංගප්පූරුව ගැන -කළින් ලියූවක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සිංගප්පූරුවේ රැෆල්ස්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දේශපාලකයෙක් දණ ගැස්වූ මාධ්‍යවේදියා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

තරු ඉහිරුන කොඩිය මැහුවේ මේ නිවහනේ දී

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වෙනිසියුලාව හමුදාවේ පාලනයකට පත්වී ඇත්ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්