දර කපන්නා හා මම

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන හැමදෙම දෙවියො අපිට දෙන්නෙ නැහැ....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

අත්දැකීම් ඇසුරෙන් ශක්තිමත් වීම..

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සෙනෙහසේ මහල් නිවස...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සඳගලතැන්නෙ පාමුල සීතල වතුරෙ ......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සෙවීම, ලබා ගැනීම හා පරිසරය ......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සදාකාලික ආදරයක් තියනවද.....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මේ අවුරුදු කාලෙ... සිනහා වෙයන්.. රාළෙ..

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මිට අවුරුදු 6 කට කලින් අප්‍රියල් මාසයෙ වුන සිදුවිමක්..

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

ඔයාට මාව මතක් වෙන්නෙ නැද්ද.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

බැඳිම්......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

පුතයි ..... අම්මායි ... මමයි......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....