මොකද්ද මේ....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මකුළු දැලක.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

උදෑසන...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

ලිංගික කුහකත්වය හා ලිංගික ජිවිතය හා ජිවිතවීමෙ සතුට....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

සෝම හාමුදුරුවො සහා මගෙ රට.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

පැරදුනත් කමක් නැහැ හැබැයි අතහරින්නෙ නැහැ......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

උසස් පෙළ කඩ ඉම ගොඩ දාගත්තු හැටි

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

දුටු නොදුටු මිත්‍රයින් ගේ සැගව යැම්...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මුහුද දෙබෑ කරපු සහොදරයාගෙ එක කුස උපන් සහොදරියට රජයෙ රොහලකදි.......

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

නිදහස් ගැලීම්....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

බොරු වලට ආවඩන්න...... එන්න

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

තවත් අපුරු තැනක නැවතිලා ගිමන් හැර ගමන් කරමුද

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

වතුරටද මෙ දෙවල් හේදුනෙ........

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

කොහාටද... කවදාද... කොහොමද...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

ජිවිතේ අපහසුම කාලය...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

දුම්රියට ගොඩ වු මහල්ලා...

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මෙ ජිවිතෙත් අපි බලන එක ෆිල්ම් එකක් තමයි බන්..

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

මුල අමතක කර මැද යොදා ගැනිම.....

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

අහන් ඉන්න - අහගෙන ඉන්න

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....

කවුරුත් කාවවත් රවට්ටන්නෙ නැහැ රවට්ටන්නත් බැහැ.

අතීතයෙන් ගඟ ගලා.... බසි.....