පැමිණිලි පිටපත

අකූ

දොලොස් මහ පූංජය

අකූ

Untitled Post

අකූ

"බුදුවීම"

අකූ

තතක්

අකූ

සඳෙක මහා වැව්කම්

අකූ

මා මැරෙන හොඳම තැන

අකූ

පොලොවෙන් අහසට

අකූ

ඈ සහ මුනිඳු

අකූ

එනව නේ මගෙ පෝරු නැකතට

අකූ

විස මධු

අකූ

මුල්

අකූ

අත්තම්මා

අකූ

ඉර්තු

අකූ

පීලි පැනීම

අකූ

කළල දිය බැලුම

අකූ

අඳුරට සාප කරන්න හැබැයි මේ කණ්ණාඩියෙනුත් බලන්න

අකූ

උන්ට නං දුප් බල්ලා

අකූ

Untitled Post

අකූ