ހިތްވަރާއި ކެރުމާ އަދުވެލިވެރިކަމާއި އެކީ ހުކުމް ކުރައްވާފައިވާ ފަޑިޔާރުން. މިހާރު ތިއްބެވި ފަޑިޔާރުންވެސް ނަމޫނާއަކަށް މި ފަޑިޔާރުން ބައްލަވާށެވެ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ހަލާލު އަނބިމީހާ ގާތަށް ވަދެގެންއެއީ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަދެގެން ކަމަށް ހަދައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޑިޔާރުމަނިކުފާނު އިއްވެވި ހުކުމް.

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ޝައިޚް ޖަމީލުގެ ހިކުމަތްތެރި ބަސްކޮޅެއް ، ރައީސް ޔާމީންވެސް މިކަމުން އިބުރަތް ހާސިލްކުރާށެވެ. މާޒީއަކީ މުސްތަޤްބަލްގެ ދުރުމީއެވެ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ހިގަމުން މިދަނީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޖޯރޖް ވޮޝިންގޓަންގެ ވަދާއީ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވި ގޮތަށެވެ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

އަޅުގަނޑުމެން ފޭހުނު އިލޮށި އަޅުގަނޑުމެން ލޮލަށް ހެރޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ރާއްޖޭގައި ތަސްދީޤުކުރެވުނު ޤާނޫނު އަސާސީތަކުގެ ބައެއް ތާރީޚް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އެކިފަހަރު ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

އަދުގެ ކުޑަކުދިން ، މާދަމާގެ ޒުވާނުން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ދިވެހި ތާރީހު ހެކިދޭގޮތުގައި ނައިބު ރައީސުން އަކީ ބޭވަފާތެރިން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ބަނބުކެޔޮ ގަސް ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވުނު ގޮތް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ތިންސަތޭކަ ރާތާ ދަނގަޑާއިއެކު ބިންލާދީންގެ ހަށިގަނޑުވަނީ ކަނޑުފައްތާފަ : ލިއޯން ޕަނެއްޓާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

A look at the new taxation measures

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ކަޅު ހުއްތުބޭގެ މުޖައްރިބު ފަންޑިތަ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ދިރިނުއުޅުއްވަނީ ކީއްވެބާ؟

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ގދ.ތިނަދޫ އިން އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ގެއްލިގެން ދަނީބާ؟

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ނިކަމެތި ރާއްޖެތެރޭ މީހާ . އިއްޒަތްތެރި މާލޭ މީހާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީހާއި ދަމުނަމާދު ކުރާ އިރު ބާރަށް އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭބާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ފުއްޕާ ހަމެއްހެން ފުފި ބޮޑުވަމުންދާ ދުނިޔެގޭގެ އެންމެ އުރަމަތި ބޮޑު އަންހެނާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތާއި ނަސީބު ދެއްވުމަށްޓަކައި 50 ފޫޓްގެ އުސް އިމާރާތަކުން އިންޑިއާގައި ތުއްތުކުދިން ވެއްޓުން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/