ދިވެހި ތާރީހު ހެކިދޭގޮތުގައި ނައިބު ރައީސުން އަކީ ބޭވަފާތެރިން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ދިވެހި ތާރީހުގެ ފަތްފުއްތައް އުކާލުމުން ސާބިތުކަމާއެކު ފެންނަންއޮތް ހިތި ހަގީގަތެއް އެބައޮތެވެ. ވެރިކަމަށް ލޮޅުންއަރާ، ވެރިމީހާ އަޒުލްކުރެވި، ވެރިކަމުގެ ކޮއިލުން ބޭރު ކޮށްލެވޭ ގިނަ ފަހަރުތަކުގައި އެކަންކަން ރޭވިގެން އަންނަނީވެސް ކޮއިލުގެ ތެރެއިންކަމެވެ. އެންމެ އަރިސް "ނައިބު" ކޮޅުބަދަލުކޮށްލާ، ކުރި ވައުދާއި ވީ އަހުދުތައް އުވާލާ، މާއްދިއްޔަތަށްޓަކައި ވެރިމީހާއަށް "ދޯކާ" ދީފައިވާކަމެވެ. ވަގުތީ ފައިދާއަށްޓަކައި ނަފުސު "ވިއްކާލާ " ރައްޔިތުންނަށް " ބޭވަފާތެރި" ވެފައިވާކަމެވެރަސްމަތިފުށުން ވާރުތަވަމުންއައި ޝެހެން

ބަނބުކެޔޮ ގަސް ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވުނު ގޮތް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އަލްމަރުޙޫމު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނު ގެ ލިއުން ތަކުންފުވައްމުލަކު ފާމުދޭރިކިލެގެފާނުންގެ ކަރިއްޔަ މުޙައްމަދު ދީދީ ފެންފުށީ ގަނޑުވަރު ޢަލިދީދީ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިޔޭ. ބަނބުކޭލަކީ މާއިހަކު މިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެއްޗެއްނޫނޭ.ބަނބުކެޔޮގަސް އިންޑިޔާއިން މިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ގެންނެވީ، ތިމަންގެ ކާފައިކަލޭގެފާނުންގެ ބަފައިކަލުންނަށަވި (ކާފަގެ ބައްޕަ) އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންނެވެ. މިރަދުން ބަނބުކެޔޮގަސް ގެންނަވައިގެން އެއިގެތެރެއިން ގަހެއް މިރަށު (ޔަޢުނީ ފުވައްމުލަކު) ދޫޑިގަމު އެދުރުމ

ތިންސަތޭކަ ރާތާ ދަނގަޑާއިއެކު ބިންލާދީންގެ ހަށިގަނޑުވަނީ ކަނޑުފައްތާފަ : ލިއޯން ޕަނެއްޓާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯހުން މަރާލާފައިވާ އަލްގައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އޮސާމާ ބިންލާދިންގެ ހަށިގަނޑުވަނީ 300 ރާތާ ދަގަނޑާއެކު ކަނޑުފައްތާފައިކަމަށް އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލިއޯން ޕަނެއްޓާ ހާމަކޮށްފި އެވެ.އެކަން ލިއޯން ހާމަކުރީ އޭނާ މިއަދު ބާޒާރަށް ނެރުނު "Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace" ނަމަކަށް ކިޔާ ފޮތެއްގައެވެ.އެ ފޮތުގައި ލިއޯން ބުނެފައިވަނީ ބިންލާދިން މަރާލުމަށްފަހު މުސްލިމުން ކަންތައް ކުރާގޮތަށް ހުދު ފޮތި އޮޅާ ހިނަވާ ކަފުން ކުރުމަށްފަހު ކަށުނ

A look at the new taxation measures

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
The government has introduced telecommunication and land tax a few days back. So, expect a substantial increase in call rates and house rent. Our tax system is not rational. So far there are no social security plans in alignment with such aggressive tax regimes. Also, there are no strategies in effect to catalyze or boost economic development. Instead, the government ...

ކަޅު ހުއްތުބޭގެ މުޖައްރިބު ފަންޑިތަ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ކަޅުހުއްތުބެއަކީ، ވަރަށް އާދައިގެ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރުއްއެރުމެވެ. އޭނާއަކީ، އެހެން މީހެއްގެ ކަމަކާ ނުބެހި ހަމަހިމޭނުން ދިރިއުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އޭނާގެ އަމާން އޮމާން ދިރިއުޅުމާމެދު ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކު އުޅުނެވެ. އެމީހުންގެ ރޭވުމުގެ މަތިން، ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން އޭނާ ވައްކަންކުރިކަމަށް ބުނެ، މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލިއިރު، އެބުނާ ވައްކަމެއްގެ ހާދިސާ ހިނގި ރޭ، ކަޅުހުއްތުބޭ އޮތީ ގޭގައި ނިދާފައިކަން ވެސް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލަ ބެލި ގ

ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ދިރިނުއުޅުއްވަނީ ކީއްވެބާ؟

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުން ހަރަދުކުރާ ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައި ދެއްވާ ގެ ކޮޅެއްގައެވެ. ޤައުމެއްގެ ރިޔާސީ ގަޑުވަރަކީ ޤައުމެއްގެ ޤައުމިއްޔަތުކަން ދައްކުވައިދޭނެ ތަނެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. ރައީސް އުޅުއްވަންޖެހޭނީ ކުލީ ކޮޓަރިތަކުގައި ނޫނެވެ. މިގައުމުގެ ރައީސްން ކުލީ ކޮޓަރިތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވަން ޖެހިއްޖެ ކަމުގައިވަނީނަމަ ރައީސުންގެ ޙައިބަތާއި ދަރަޖަ ކޮބައިތޯއެވެ. އަޅުގަނޑު އެއްގެތޮކަށްވެސް ބުނަން މިއުޅެނީ ރާއީސް އާއި ނައިބް ރައިސް ކޮނ

ގދ.ތިނަދޫ އިން އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ގެއްލިގެން ދަނީބާ؟

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ތިނަދޫއަކީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްވެގެން މިދިޔަ ޕާޓީ ނިޒާމުގެ ކުރިން އެހެން ރަށްރަށެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ރައީސް މައުމޫންއަށް ފުރިހަމަ ތާޢީދެއްތޮތް ރަށެކެވެފަހަރުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައި ނުވުމާއި، ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި އެންމެ ނަމެއް އޮންނަން ޖެހުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުރަސަތަމަ އިންތިހާބުގައި ރައީސް މައުމޫންއަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންވަނީ ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ. ގދ.އަތޮޅުން މައުމޫންގެ ތާއީދު ކުޑަވެގެން

ނިކަމެތި ރާއްޖެތެރޭ މީހާ . އިއްޒަތްތެރި މާލޭ މީހާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ރާއްޖެތެރެ މިބަސް ބޭނުންކުރުމުން އަހަރެންގެ އެއްވެސް ވަރަކަށް ދެރައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއީ ތަފާތުކުރުން ކަމުގައިވެސް ނުދެކެމެވެ. ސަބަބަކީ ކާބަފައިންގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް އެބަސް އައިސްފައިވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށްވާތީއެވެ. މާލެއާއި ރާއްޖެތެރެ، ނުވަތަ ރާއްޖެތެރެއާއި މާލޭ މީހުން ، ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށް، ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން މިގޮތަށެވެ މާލޭ މީހުން ނުވަތަ ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން ، މިބަސް މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި މާލެއައިސް އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ގިނަ މީހުންނަކީ އެކ

މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީހާއި ދަމުނަމާދު ކުރާ އިރު ބާރަށް އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭބާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު ތަރާވީސް ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދުތައް ކުރާ އިރު ބާރަށް އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުން ނުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ މުދިމުންނަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގާ މިސްކިތްތަކުގެ މުދިމުން ލައްވާ ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ. އެ ލިޔުމުގައިވަނީ އަޑުގަދަކުރާ ބާރަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ރޭގަނޑުގެ ނަމާދު ގަނޑިތަކާއި ބަންގި ގޮވުމަށާއި ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔުމަށް އެކަންޏެވެ. މިގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެންގީ މައިކްގެ ޒަރީޔާއިން އަޑުގަދަކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާއަޑު އިވުމުން މީހުންނަށް އުދަގޫވެގެން ކައުންސިލްގައި

ފުއްޕާ ހަމެއްހެން ފުފި ބޮޑުވަމުންދާ ދުނިޔެގޭގެ އެންމެ އުރަމަތި ބޮޑު އަންހެނާ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޗެލްސީ އަކީ ދުނިޔޭގައިވާ މޭމަތީގެ ވަނާތައް އެންމެ ބޮޑު އަންހެނާ އެވެ. އޭނާގެ ދެ އުރަމަތި ކޮންމެ މަހަކު އެއް އިންޗި ނުވަތަ 2.5 ސެންޓިމީޓަރ ބޮޑުވެ އެވެ. މިގޮތަށް އޭނާގެ އުރަމަތި ބޮޑުވާންފެށީ، ޕްލީޕްރޮޕަލީން މާއްދާ އިންދުމުންނެވެ. އުރަމަތީގެ ތެރޭގައި އެ މާއްދާ އިންދަނީ، އުރަމަތި ބޮޑު ކުރުމަށްޓަކަ އެވެ. އެއީ އުރަމަތީގެ ތެރޭގައި ފުފި ބޮޑުވަމުންދާ މާއްދާއެކެވެ. އެ މާއްދާ ވާހައި ހިނދަކު، ފުއްޕާ ހަމެއްހެން އުރަމަތި ފުފި ބޮޑުވަމުންދާނެ އެވެއުރަމަތި ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ...

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތާއި ނަސީބު ދެއްވުމަށްޓަކައި 50 ފޫޓްގެ އުސް އިމާރާތަކުން އިންޑިއާގައި ތުއްތުކުދިން ވެއްޓުން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
މީގެ 500 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ މުސްލިމުން އާއި ހިންދޫންގެ ބަޔަކު އުމުރުން ދެ އަހަރާއި އެއް އަހަރުގެ ތުއްތުކުދިން 50 ފޫޓްގެ އުސްތަނަކުން ވައްޓަލަނީ ދީނީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ، ކުއްޖާ އަށް ފުރިހަމަ ސިއްޙަތާއި ނަސީބް ދެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މިކަން ކުރާގޮތަކީ 50 ފޫޓްގެ އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށް އަރައި ކުއްޖާގެ އަތާއި ފައިގައި ހިފައި ކުޑަކޮށް ތަޅުވާލުމަށްފަހު ތިރީގައި ބަޔަކު ބެޓްޝީޓް އެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭއިރު އޭގެ މައްޗަށް ވައްޓާލަނީއެވެތުއްތު ކުދިންގެ މައިންބަފައިން މިކަން ކޮށްއުޅެނީ ވަަ

މަރުވުމަށްފަހު ތިބާގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި އެކީގައި ކަށްވަޅުގައި އުފާ ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ހީފުޅު ކުރައްވަނީތޯއެވެ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރާއި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އިންސާނެކެވެ. މަރު އައިސް ބައްދަލުވާނީ ކޮންއިރަކު ކޮންތާކު ހުއްޓާކަމެއް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ނޭނގޭނޭއެވެ. އަދި މަރަށް ފިލައިގެން އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ. މަރުވުމަށްފަހު ދުނިޔޭގައި އެއްކުރިހާ މުދަލާއި ައިސާތަށް ހިފައިގެން ކަށްވަޅުގައި ގޮސްކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ މަރުވުމަށްފަހު އިންސާނާގެ ފުރާނަ އެވަނީ އިންސާނާ ހެއްދެވި މަތިވެރި ﷲ އާއި ހަވާލްކުރެވިފައެވެ. މިދުނިޔެއަކީ އިމްތިހާނެއްގެ ގޮތުގައިވާ ދުނިޔެއެކެވެ. އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވައި މަރުގެންދަވ

އިމެއްނެތި މަޖާކުރަމުންއައި ޕޮމްޕޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކަންވީގޮތް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
އިޓަލީގެ ޤަދީމީ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޕޮމްޕޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ، އިހުގެ ރޯމަނުންގެ ތެރޭގައި އުޅުނު އެންމެ ބޮޑެތި މުއްސަދިން އުޅެމުންދިޔަ ރަށެވެ. އުފަލާއި މަޖަލުގައި 600 އެތަށް އަހަރެއް އެމީހުން ހޭދަކުރަމުން އައިސް އެމީހުންގެ ދިރިހުރުން ނިމުމަކަށް އައީ އެރަށުގެ ކައިރީގައިވާ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުމާއި ހިސާބުންނެވެ. ޖިންސީ އުފާ ހޯދުމާއި، އެއް ޖިންސުގެ ގުޅުން ހިނގުމާއި، ރާބުއިމާއި، ޖުވާ ކުޅުމާއި، އަޅުންނަށް އިހާނެތި ގޮތްތައް ހަދައި މެރުމާއި، އެންމެހާ މަޖާ ކަންތައްކުރުމުގައި ޤާފިލްވެފައިތިބި، ގާތްގަނޑަކަށް 20000 މީ

ދުނިޔެއަށް އުފްންވި އިރު ފަރަގުކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކުދިން

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ކޮންމެ ދުވަހކުވެސް ދުނިޔޭކެ އެކިކަންކޮޅު ތަކަުގައި އެތަކެއް ކުދިން އުފަންވެއެވެ. އަންދާޒާ ކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 250000 އާއި 3500000 ދެމެދު އަދަދަކަށް ދުނިޔެއަށް ކުދިން އުފަންވެއެވެ. ދުނިޔެަށް އުފަންވާ ގިނަ ކުދިންނަކީ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތާއި އެކީ ގުދުރަތީ ފަސްހިއްސު ފުރިހަމަށް ލިބިފައިވާ ކުދިންނެވެ. ނަމަވެސް މީގެތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިގޮތަށް ނުކުޅެދުންތެރކަން ހުންނަ ވަރަށް ތަފާތު ކުދިންތަކެއްވަނީ އުފަންވެފައެވެ. މިކުދިންނާއި ދޭތެރޭ

ނައިޖީރިއާގައި މަސްހިފާގޮތް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ތިޔަ ފެންނަނީ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ނައިޖީރިއާގައި މަސްހިފާގޮތެވެ. ފޮޓޯ ތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ނައިޖީރިއާގެ ކޯރު ތަކުން މަސްހިފުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި ކަމަކީ ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރާކަމެއްކަން ފޮޓޯތަކުންފެނެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ސުފްރާތަށް މުއްސަނދި ކޮށްލުމަށް އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި އެކީގައި މަސްހިފާ މަންޒަރުތަކުގެ ފޮޓޯތަށް ބައްލަވާލައްވާ ...

ނަރަކައިގެ ދޮރު

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
މީގެ ސާޅީސް އަހަރުކުރިން ގިއޮލިޖްސިޓްން ތަހުލީލް ތަކެއް ކުރުމަށް ކޮނުން ވަޅުގަނޑު ވެފައިވަނީ މިއަދާހަމަޔަށްވެސް އަދައަދައި ހުރި އަލިފާނުގެ ވަޅުގަނޑަކަށް ވެފައެވެ. މިތަން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ' ނަރަަކައިގެ ދޮރޮ ' ޑޫރ ޓު ހެލް ގެ ނަމުންނެވެ. ތުރުކަމިނިސްތާންގެ ދާވޭސް ރަށްފުށުގައިވާ މިތަނަކީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްވަނަ އަހަރު ސޮވިއެޓް ގެ ގިއޮލިޖްސްޓުން ތަކެއް ތަހުލީލް ކުރުމަށް ކޮނުނު ވަޅުގަނޑެކެވެ. މިވަޅުގަނޑު ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ހަތްދިހަ މީޓަރު ފުނަށް ވަޅުގަނޑު ފޫވެއްޓި ވަޅުގަނޑު ތެރެއިން ވިހަގޭސް ނުކުމެދާނެ ކ

މިހާރު ފަޅުކޮށްފައިހުރި ރީތި ހޮޓަލެއް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ކޮލަމްބިއާގެ ބޮގޮޓާ ކޯރުގެ ސަރަހައްދުގެ ޓެކުއިންޑަމާ ވޯޓާރ ފޯލް ކައިރީގައިވާ ހޮޓެލް ޑެލް ސަލްޓޯ އަކީ 89 އަހަރު ވެފައިވާ އާސާރީ ރީތި ހޮޓެލެކެވެ. މި ހޮޓެލް ހުޅުވައިފައިވަނީ އޮނަވިހި ސަތޭކަ ސައުވީސް ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ އޮނަވިހި ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި އެހޮޓަލް ތެރެއިން ރޫހާނީ ބިރުވެރި ކަންތައްތަކެއް ފެންނާތީ އެއްވެސް ބަޔަކު އެތާގައި އުޅޭކަށް ބޭނުންނުވެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި ވޯޓާ ފޯލް ގެ ފެންގަނޑު ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ހޮޓެލް ބަންދުކުރި ކަމަށެވެ

ޖަޕާނުގެ ސްނޯ ފަރުބަދަ މަގު

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
މިއީ ޖަޕާންގެ ފަރުބަދަތަކެވެ. ފިނި މޫސުމްގައި މިތާގައި ސްނޯގެ ފަށަލަ 20 މީޓަރ ހުންނަކަމަށްވެއެވެ. ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން އެޕްރިލް މަހާއި ދޭތެރޭގައި އެއްވަރަކަށް ފިނިކަން ހިފަހައްޓާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން މިދުވަސްވަރު މިތަނަށް ޒިޔާރަށް ކުރާކަމަށްވެއެވެ ...

ސްޓްރީޓް އާރޓް 3ޑީ

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
ތިނެއް ޑީ މަގުމަތީ ކުރެހުން ( 03 ޑީ ސްޓްރީޓް އާރޓް) އަކީ ކުލައިން ފުޅާކޮށް ކުރަހައި އުޅޭ ކުރެހުމެކެވެ. ކުރެހުން ކުރެހުމަށްފަހު ކުރެހުން ވަކި ދިމަލާކުން ކެމެރާއަށް ފެންނަނީ މުޅިންވެސް ތަފާތުގޮތަކަށެވެ. ތިން ގޮތަކަށް މިކުރެހުން ބަލާބެލުމަށް ފޮޓޯއިން ފެންނާނެއެވެ. މިކުރެހުން ތަޢާރަފްވިކަމަށް ބެލެވެނީ ފަނަރަވަނަ ޤަރުނުގައި އިޓަލީ ވިލާތުންންވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިވައްތަރުގެ ބަޔެއް ކުރެހުމެވެ ...

މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ޢާއިލާގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއްކަންތައް

އަޅުގަޑުގެ ލިޔުންތައް ދެން ފެއްނާނީ http://www.mydhevvadhoo.com/
މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަކީ ލެއްގި ބަބުރުގެ ދަރިކޮޅުން އައި ދަރީންގެ ތެރެއިން އިބްރާހީމް މާފަތްތަކުރުފާނުގެ އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސީދީ ގެ ދަރިއެކެވެ. އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ވާހަކަތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްވާހަކަ އަކީ ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިންގެ ބަނޑޭރިއަކަށް ހުންނެވިއިރު ހިނގާފައިވާ ކަމެކެވެ.ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިން އަވަހާރަވެގެން ވަޅުފުޅު ލުމުގެ ކުރީގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުނެވެ. ބެލިއިރުގައި ބަންޑާރައިންގެ ނަންފުޅުގައި ބުންބާ ބާޒާރުން އެތައް ދަރަންޏެއް ނަން