[348] දුම්රියේ දුටු ආඩම්බරකාර ලස්සන නංගීට

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[347] ඇත්තටම කණ්නාඩි දාගෙන උන්නේ නයි ඇන්ටිද ?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[346] කිටී ? දන්නෝ දනිති කිව්වලු

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[345] දාහක් කතා අහගත්තු දාහේ නෝට්ටුව ..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[344] KCC අවන්හල සහ හැඩතල නැති ජීවිත මතක

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[343] BCS මතක සහ මම

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[342] අමිලගේ නිදහස් කවි .. (සමාජය වඩාත් යහපත් තැනක් කරනු උදෙසා)

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[341] ජෝන්ගෙ වැඩ සහ මම ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[340] සුපර් මාර්කැට්ටු ජීවිත අභ්‍යාස..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[339] Trains, Teens & Thoughts කතන්දර

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[338] තරඟයේ නිමාව සහ ජීවිතයේ දියත් කිරීම

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[337] භාවාත්මක ආදරය සහ සැමරුම් මතක

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[336] Unshortened - කෙටි නැති හද 1

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[335] ගඟ මහවැලිය - සහ - වැල් පාළමේ ගීතය ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[334] සෙන්ට් සහ සුවඳ කූරු

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[333] අනුකම්පා කලා නෙවෙයි ,මට ඇත්තටම දුක හිතුනා කරූ සර්...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[332] ටිකක් සංකර සුරංගනාවියක් සහ පින්පෙත් ගැන කතාවක්

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[331] අපට සෙනේ ඇති බෝසත් ගිජි‍ඳෙකු, කවදද දෙදණ නමන්නේ ?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[330] මල් පිපිලා.. සාදු කියන්න මැණිකේ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[329] කොල්ලා සහ බල්ලා

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~