[338] තරඟයේ නිමාව සහ ජීවිතයේ දියත් කිරීම

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[337] භාවාත්මක ආදරය සහ සැමරුම් මතක

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[336] Unshortened - කෙටි නැති හද 1

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[335] ගඟ මහවැලිය - සහ - වැල් පාළමේ ගීතය ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[334] සෙන්ට් සහ සුවඳ කූරු

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[333] අනුකම්පා කලා නෙවෙයි ,මට ඇත්තටම දුක හිතුනා කරූ සර්...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[332] ටිකක් සංකර සුරංගනාවියක් සහ පින්පෙත් ගැන කතාවක්

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[331] අපට සෙනේ ඇති බෝසත් ගිජි‍ඳෙකු, කවදද දෙදණ නමන්නේ ?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[330] මල් පිපිලා.. සාදු කියන්න මැණිකේ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[329] කොල්ලා සහ බල්ලා

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[328] සුරංගනා කතාවක් - කතා ගොඩක් ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[327] තෙපිටයි ඒ පාපේ - පවුකාරයිනි

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[326] ගඟ .. සහ .. වැව

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[325] කවි (ගැන) කතන්දරයක්

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[324] මම _ වෙමි _ ගස !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[323] අසංඛ්‍යත ස්වප්නය

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[322] කඳුළු පාරුවකින් එතෙර වෙමි

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[321] සිනහසෙන ගිනි කඳු

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[320] අනුරපුර වැඳ ආමි ..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[319] මේ නුග තෙම හැර ....

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~