ෆීනික්ස්

ZIGzagThoughtS

සෙළුව !

ZIGzagThoughtS

සැනසුම

ZIGzagThoughtS

recover නොවූ කවිය ...

ZIGzagThoughtS

Fake !

ZIGzagThoughtS

එයා ආඩම්බර වුනාම අපට (තරහ) මොකද

ZIGzagThoughtS

The difference ...

ZIGzagThoughtS

හැමදාමත් මගේ හිතේ ඉන්න ජිල්ල ....

ZIGzagThoughtS

රූපලාවණ්‍ය ලයිස්තුවක් ...

ZIGzagThoughtS

visible... but.... invisible.. but .. visible....

ZIGzagThoughtS

It shaked my soul ... ??

ZIGzagThoughtS

නංගිලා මල්ලිලා හා තරු අංකල්ලා

ZIGzagThoughtS

බල්ලන්ගෙන් එස්කෝට් එකක්.....

ZIGzagThoughtS

රවටන්නෝ...

ZIGzagThoughtS

ජනාධිපතිගේ දුවත් අපේ පන්තියේ

ZIGzagThoughtS

එකම එක වරයක්

ZIGzagThoughtS

සුබ පතන්නම් හදින් !

ZIGzagThoughtS

ස්වාමි පුරුෂයාට පින්දෙන ගාථාව

ZIGzagThoughtS

හයේ පන්තියේ පිරිමිකම

ZIGzagThoughtS