“නිස්කාරණේ මොන කෙහෙල්මලකට තමන්ව තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක සංසන්දනය කරනවද මන්දා තමන්ගේ අගය තේරෙන්නේ නැති මෝඩයා” අපැහැදිලි කුරුටු අකුරු වලින් පිරිච්ච හැරී පොටර්ගේ දිනපොතේ පලවෙනි පිටුවේ පලවෙනි පේලිය ඩ්‍රැකෝ කියවන්න ගත්තේ ඇස් වලට කඳුලු පිරී එන අතරේම. “මම එයාට ආදරෙයි. ඒත් මට ඒක කියන්න විදියක් නෑ. හේතුව අපි දන්න කාලේ ඉඳලම හතුරෝ නිසා. අද උනත් [...] ...

හැරී පොටර්ගේ දිනපොත “නිස්කාරණේ මොන කෙහෙල්මලකට තමන්ව තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක සංසන්දනය කරනවද මන්දා තමන්ගේ අගය තේරෙන්නේ නැති මෝඩයා” අපැහැදිලි කුරුටු අකුරු වලින් පිරිච්ච හැරී පොටර්ගේ දිනපොතේ පලවෙනි පිටුවේ පලවෙනි පේලිය ඩ්‍රැකෝ කියවන්න ගත්තේ ඇස් වලට කඳුලු පිරී එන අතරේම. “මම එයාට ආදරෙයි. ඒත් මට ඒක කියන්න විදියක් නෑ. හේතුව අපි දන්න කාලේ ඉඳලම හතුරෝ නිසා. අද උනත් එකට අවුරර් සහකාරයෝ හැටියට වැඩ ...

He doesn’t even know I first met him when i was barely in my teens; my blue haired, total black wearing, swimmer body days (Yes, I was that guy everyone thought spent too much time watching late-night 90′s Mtv goth specials, and yes, it’s the moment in time my body was ...

He doesn’t even know I first met him when i was barely in my teens; my blue haired, total black wearing, swimmer body days (Yes, I was that guy everyone thought spent too much time watching late-night 90′s Mtv goth specials, and yes, it’s the moment in time my body was at the perfect hight and the perfect definition that I’m yet to ...

ගිනි කඳු පුපුරා කුස තුල ලෝදිය හැලෙනවා ඔබ පහස ඉල්ලා… අනෝරා වැසි වසිනවා නුවනග පිටාර යනවා ඔබ වත ඉල්ලා… කාෂ්ටක පොලොව මා ලය මත ඉරි තැලෙනවා ඔබ තෙතමනය ඉල්ලා… මක් කරන්නද නැතුවාට මා හට දරු ගැබක්, දෙන්නට දරුවෙකු ඔබට… ආදරෙයි නමුදු ඔබ මා හට කියයි මුමුණා හිමිහිට… මක් කරන්නද නැතුවාට මා හට දරු ගැබක්, දෙන්නට [...] ...

දරු ගැබ ගිනි කඳු පුපුරා කුස තුල ලෝදිය හැලෙනවා ඔබ පහස ඉල්ලා… අනෝරා වැසි වසිනවා නුවනග පිටාර යනවා ඔබ වත ඉල්ලා… කාෂ්ටක පොලොව මා ලය මත ඉරි තැලෙනවා ඔබ තෙතමනය ඉල්ලා… මක් කරන්නද නැතුවාට මා හට දරු ගැබක්, දෙන්නට දරුවෙකු ඔබට… ආදරෙයි නමුදු ඔබ මා හට කියයි මුමුණා හිමිහිට… මක් කරන්නද නැතුවාට මා හට දරු ගැබක්, දෙන්නට දරුවෙකු ඔබට… නොසිතුවේ මම ...

Goodbye Nigel….until we meet again! We will not forget… Your passion when you worked, when you danced, when you sang. The fun times you shared with us, over drinks. When you laughed (your loud infectious laugh). Your gentleness when someone needed a shoulder. Your smile, even as your illness kept weakening your body. In your moments of aloneness…you managed to be courageous…You managed to ...

Romancing the Wedding Bright lights glistened and a thousand and one conversations were in progress. It was a happy occasion for two of my friends on their wedding day. Everyone in their best attire seemed to be enjoying themselves with the free flowing booze and the gossip. I felt an unbelievable ...

Romancing the Wedding Bright lights glistened and a thousand and one conversations were in progress. It was a happy occasion for two of my friends on their wedding day. Everyone in their best attire seemed to be enjoying themselves with the free flowing booze and the gossip. I felt an unbelievable sense of loneliness even in the midst of a large group ...

My family photo It was a triangle at a distance, Of shades in brown, in beige and yellow. Grandfather’s head at the apex. Close to him Grandmother… un-touching and erect. Aunts and uncles arranged neatly in pairs- to the left and to the right, each trying to outdo the other frilled ...

My family photo It was a triangle at a distance, Of shades in brown, in beige and yellow. Grandfather’s head at the apex. Close to him Grandmother… un-touching and erect. Aunts and uncles arranged neatly in pairs- to the left and to the right, each trying to outdo the other frilled children on laps and cross legged boys. My head will never ...

Afternoon Affair I hear him gargling. Rinse, spit, clear his throat and, gargle again. He repeats it several times. It was always the same, every time, this purification ritual. I heard the water run in the shower. I hated this. Was what just happened between us so dirty? Impure…unhygienic to him, ...

Afternoon Affair I hear him gargling. Rinse, spit, clear his throat and, gargle again. He repeats it several times. It was always the same, every time, this purification ritual. I heard the water run in the shower. I hated this. Was what just happened between us so dirty? Impure…unhygienic to him, that he has to go through such a lengthy cleansing ...

Previous Page