තමාට ම පෙම් බැඳීම

Thambaru Wijesekara's Blog

නොලැබෙන දෙයක් ගැන ඇතිවන දුකෙන් මිදෙන මඟ

Thambaru Wijesekara's Blog

මටත් දෙන්න තරු කුමරෙක් [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ගුණවත් මල්දම [Lyrics]

Thambaru Wijesekara's Blog

ගොඩයාගේ මඟුල් ගෙවල්වල යෑම

Thambaru Wijesekara's Blog

සයිටම් නොව කෑම ද මුදලට නොදෙව්

Thambaru Wijesekara's Blog

අපේකම සුළඟේ ගසාගෙන ගියාවත් ද?

Thambaru Wijesekara's Blog

කැන්දගෙන (නො)යාම

Thambaru Wijesekara's Blog

මලෙහි අවනඩුව

Thambaru Wijesekara's Blog

චිරස්ථිය නැති ලොවක බිණුවට අරුතක් නෑ

Thambaru Wijesekara's Blog

පිය කේතය

Thambaru Wijesekara's Blog

පිය කේතය

Thambaru Wijesekara's Blog

නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් සටන් නෙවෙයි පාඩම් කරන්න

Thambaru Wijesekara's Blog

නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් සටන් නෙවෙයි පාඩම් කරන්න

Thambaru Wijesekara's Blog

සිංහයන් වඳ කරනු [කෙටි කථාව]

Thambaru Wijesekara's Blog

සිංහයන් වඳ කරනු [කෙටි කථාව]

Thambaru Wijesekara's Blog

Viber වෙත සිංහල Sticker ඇවිත්

Thambaru Wijesekara's Blog

Viberවලට සිංහල Stickers ඇවිත්

Thambaru Wijesekara's Blog

ට්විරෙට ලියූ නිසඳැස්

Thambaru Wijesekara's Blog

ට්විරෙට ලියූ නිසඳැස්

Thambaru Wijesekara's Blog