මහනුවරට අලුත්‍ පණකි දළදා මාලිගාව.දළදා මාලිගාව පිහිටි නගරය මහනුවර. මහනුවර නගරය වසර අ.වු. 2000 පමන පරන නගරයකි. (මහනුවර නගරය) පළමුව ඉදිකල රජු 1 වික්මභාහු රජුය. මහනුවර නගරය ජනතාව අධික නගරයකී. මහනුවර නගරය සෙංකඩගල නගරය (මහනුවර නගරය) ලංකාවේ දෙවන විශාලම නගරයයි. … Continue reading → ...

Previous Page