මහනුවර නගරය

Supundinesh's Blog
මහනුවරට අලුත්‍ පණකි දළදා මාලිගාව.දළදා මාලිගාව පිහිටි නගරය මහනුවර. මහනුවර නගරය වසර අ.වු. 2000 පමන පරන නගරයකි. (මහනුවර නගරය) පළමුව ඉදිකල රජු 1 වික්මභාහු රජුය. මහනුවර නගරය ජනතාව අධික නගරයකී. මහනුවර නගරය සෙංකඩගල නගරය (මහනුවර නගරය) ලංකාවේ දෙවන විශාලම නගරයයි. වර්තමානයේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාව පිහිටා ඇත්තේ මෙහිය. මෙය කඳුවලින් වටවී ඇති මහනුවර සානුවෙහි පිහිටා ඇත. මහනුවර නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ නගර ...

මහනුවර නගරය

Supundinesh's Blog
මහනුවරට අලුත්‍ පණකි දළදා මාලිගාව.දළදා මාලිගාව පිහිටි නගරය මහනුවර. මහනුවර නගරය වසර අ.වු. 2000 පමන පරන නගරයකි. (මහනුවර නගරය) පළමුව ඉදිකල රජු 1 වික්මභාහු රජුය. මහනුවර නගරය ජනතාව අධික නගරයකී. මහනුවර නගරය සෙංකඩගල නගරය (මහනුවර නගරය) ලංකාවේ දෙවන විශාලම නගරයයි. … Continue reading → ...

My favorite city

Supundinesh's Blog
There are many cities in Sri Lanka.of them, Anuradapura is my favorite city. I like it because it is an ancient city. On the other hand, Anuradapura was the first kingdom of Sri Lanka and also, it is the first capital in Sri Lanka. Anuradapura is in the north central province. There fore, it belongs to the dry zone.Anuradapura is ...

My favorite city

Supundinesh's Blog
There are many cities in Sri Lanka.of them, Anuradapura is my favorite city. I like it because it is an ancient city. On the other hand, Anuradapura was the first kingdom of S

A journey in a Hot air Balloon.

Supundinesh's Blog
Would you like to enjoy in the sky in a hot air balloon? Five friends get tog ether on a holiday. They are a teacher, a doctor. A farmer, a Policeman and an architect. They get on to a hot air balloon and the journey starts. When they are high up in the sky, suddenly the balloon becomes cool ...

The comb of banana.

Supundinesh's Blog
I wish to speak on the significance of the banana in our day to day life. The comb of banana too is culturally important like the sheaf of betel. The cobo of bananas is favored as a gift. It occupies a significant place in the traditional table laid along with other sweet meats like keven (oil cakes), kakis, and ...

My blog teacher.

Supundinesh's Blog
I learn about blogs from three teachers in Horizon lanka Foundation. One of them is Yoshihiro Uemura from Japan. He is an IT volunteer. He came to Horizon Lanka before 2 months. He is good and kind. He is friendly with us. He is to be a Professor of Information System. He helps me always. He knows me well and ...

Parliment Building

Supundinesh's Blog
The Charimas festival comes ones a year. We celebrate the chrimas on the 25th of December .Jesus Christ was born on the x’ mas day .the Christians all over the world rember this important incident. This is very beautiful and big. We decorat houses and Christ ma’s tree .We sing carols at night .We make chrimas cards and send. We ...

Katharagama.

Supundinesh's Blog
Katharagama is a very popular pilgrimage site in Sri Lanka. People of all walks of life throng to katharagama to pay homage to god katharagama. The festival in august draws thousands of pilgrim ms to witness the ritual performances of the devotees. Some dance with skewers thrust through their tongues and cheeks. Others tow heave carts or suspend weights ...

philately

Supundinesh's Blog
Sir Rowland hill in England introduced the first postage s Tamp in 1840. He was a British School teacher and a social re former. Later he served as a government postal officer. He was bon in Black well serest In fngaland on he died in homestead, he is credited Fro the invent ion of the postage 5 tamp and ...

The Olympic Games

Supundinesh's Blog
The Olympic Games are a multi-sport competition held every four years. The Olympic started in ancient Greece in 776 BC. They were held in Athens. In the ancient Olympic Games there were only a few sporting events and only men could take part in them. The first modern Olympic Games were held in Athens in 1896.there are a lot of ...

Winter.

Supundinesh's Blog
Winter. Comes after autumn. The bays grow shorter and the nights grow longer. Leaves, flowers, fruits disappear. Birds leave their homes looking for warmer countries. As days pass snow flakes comes down. They setele on roof tops, window panes, roads, gardens and on all open places. Life becomes difflcuit.