උදව්ව!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

බලාපොරොත්තුව

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

(ඉතාම) කෙටි දෙබසක්.

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

නාට්‍ය උළෙල දෙකක් ගැන ඔත්තුවක්!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ගංකරේ ගිය මුණුබුරා

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

කියුබානු සිනමා දැක්ම

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

පේනා කන්ද මුදුනේ රන් මලක් ඇතී...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ඊළඟට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

බුදු පොතට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

චීන චිත්‍රපට උළෙලක් කොළඹ දී

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

පෙම් කෙලිය

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

ඔබේ දෑසින්...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

මගෙ ආලෙ...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

මගෙ ආලවන්තී...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

රාජිත දිසානායකගේ නාට්‍ය තුනක්...!

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

රටා මැව්වට...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

පරිවර්තන මැරතන් තරගය - 2010 අප්‍රේල්

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

කුරොසාවා සිනමා උළෙල - AK100

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

රෑ පිපුණු කුමුදිනී...

SRIshanu - ශ්‍රීශානු

රුසියානු සාහිත්‍යයෙන් නිමැවුනු රිදී සිත්තම්

SRIshanu - ශ්‍රීශානු