සින්හාවලොකනය

Shahen's Blog
මෙවර ලොක කුසලානය අපෙ සින්හ පැටව්න්ට ලබා ගැනිමට හැකි වෙවා කියා අපි එක සිතින් පතමු.

සින්හාවලොකනය

Shahen's Blog
මෙවර ලොක කුසලානය අපෙ සින්හ පැටව්න්ට ලබා ගැනිමට හැකි වෙවා කියා අපි එක සිතින් පතමු

වෙබ් සයිට් එකක් පරිගනකයට භාගත කරන්නෙ කොහොමද?

Shahen's Blog
ඉන්ටර්නෙට් නැති අවස්තවක වෙබ් සයිට් එකක තියෙන කරුනු ලබා ගන්න ආකාරය තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න හදන්නෙ.මෙතනදි වෙන්නෙ අදාල වෙබ් ස්යිට් එකෙ ඇති වෙබ් පිටු පරිගනකයට භාගත කිරිමක් සහ අදාල සොෆ්ට්වෙර් එක මගින් එවා නැරබිමත්.ඔයාලටමෙ ලින්ක් එක හරහා එය භාගත කරගන්න පුලුවන්.කොහොමද කියල ක්මෙන්ටුවක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා. http://www.flashget.com/index_en.html ...

වෙබ් සයිට් එකක් පරිගනකයට භාගත කරන්නෙ කොහොමද?

Shahen's Blog
ඉන්ටර්නෙට් නැති අවස්තවක වෙබ් සයිට් එකක තියෙන කරුනු ලබා ගන්න ආකාරය තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න හදන්නෙ.මෙතනදි වෙන්නෙ අදාල වෙබ් ස්යිට් එකෙ ඇති වෙබ් පිටු පරිගනකයට භාගත කිරිමක් සහ අදාල සොෆ්ට්වෙර් එක මගින් එවා නැරබිමත්.ඔයාලටමෙ ලින්ක් එක හරහා එය භාගත කරගන්න පුලුවන්.කොහොමද කියල ක්මෙන්ටුවක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා. http://www.flashget.com/index_en.html ...

ඔන්න මමත් ආවා

Shahen's Blog
ඔන්න මමත් සින්හල බ්ලොග් එකක් ලියන්න යන්නෙ.මම මෙක ගොඩක්ම ලියන්න හිතුවෙ මම පරිගනක ගැන දන්න කරුනු සහ ඔයාල දන්න කරුනු එකිනෙකා සමග හුවමාරු කරගැනිමට.එක නිසා බලන හැම පොස්ට් එකකටම කමෙන්ටුවක් දාල යන්න අමතක කරන්නත් එපා. ...

ඔන්න මමත් ආවා

Shahen's Blog
ඔන්න මමත් සින්හල බ්ලොග් එකක් ලියන්න යන්නෙ.මම මෙක ගොඩක්ම ලියන්න හිතුවෙ මම පරිගනක ගැන දන්න කරුනු සහ ඔයාල දන්න කරුනු එකිනෙකා සමග හුවමාරු කරගැනිමට.එක නිසා බලන හැම පොස්ට් එකකටම කමෙන්ටුවක් දාල යන්න අමතක කරන්නත් එපා ...