මිටියාවත!

raigamahandiya

අප හමු වූවත්, නොවුණත්…..! We’ve come a long way!

raigamahandiya

කවදාද නියඟය ගෙවෙන්නේ?

raigamahandiya

විල් තෙර!

raigamahandiya

සැන්දෑ අහස!

raigamahandiya

උදෑසන අසිරිය තවදුරටත්!

raigamahandiya

සුන්දර උදෑසන (2)

raigamahandiya

නිද්‍රාවකට කාලයයි! We never learn, we been here before!

raigamahandiya

අප්‍රේල් 30!

raigamahandiya

Cuba – One Island, Two Worlds

raigamahandiya

What to choose; an unknown or more of the same? පරමාදර්ශී, වෙනුවට තිරසාර ජීවන විලාසිතාවක්!

raigamahandiya

හේමන්තයේදීත් නිදමුද?

raigamahandiya

උමං හා මං!

raigamahandiya

ජීවිතයේ “ඉතිරිය” හා තවත් කතා!

raigamahandiya

ඉතිරිය නොවේ!

raigamahandiya

ඉතිරිය පසුව!

raigamahandiya

සුන්දර සෙනසුරාදා!

raigamahandiya

රෑ සිහිනෙන් දිව ගෑ සැපතක් සේ…..!

raigamahandiya

මන්දගාමී ඕස්ට්‍රේලියානු අන්තර්ජාලය හා තවත් කතා!

raigamahandiya