ඔන්න බබෝ කතාවේ පැනී!

raigamahandiya

රැකියාවකට ලැයිසොමක්! An apartment for sale!

raigamahandiya

ඇමෙරිකාවේ කෙරෙන චීන ආයෝජන ඉහල යයි!

raigamahandiya

White Ribbon Day! මට බලා ඉන්න බෑ දෙතොල් ඔබෙ පෙනෙනවා!

raigamahandiya

ප්‍රණීත බද්දක්?

raigamahandiya

කොම්පියුටර් නොමැති සුන්දර ළමා විය!

raigamahandiya

ගිම්හානය ලඟයි!

raigamahandiya

ලස්සණ කුණු කතාවක්!

raigamahandiya

සුපිරි සඳ!

raigamahandiya

සොඳුරු ලොවට මල් වැහලා!

raigamahandiya

මල් හා චොක්ලට්!

raigamahandiya

පිපුණු මලේ රුව!

raigamahandiya

Relationships — The Ninth Life

raigamahandiya

…… කුසුමක් වී ඉන්නම්?

raigamahandiya

ඔබේ සුවඳ රැඳි…..!

raigamahandiya

පිපි හා නොපිපි කුසුම්!

raigamahandiya

දරුවන් වැනි මල්!

raigamahandiya

නිවාඩු ඉවරයි!

raigamahandiya

හෙට නිවාඩු!

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate! (අවසාන කොටස)

raigamahandiya