සිමං නදිය(ද) නිසලව ගලා බසී!

raigamahandiya

වෙරි ගුඩ් සිකුරාදා!

raigamahandiya

එදා මෙදා තුර ….!

raigamahandiya

ගඟ යන්නේ කොහෙද ගලා?

raigamahandiya

යකඩ වලටත් ගුල්ලන් ගැහීම (2)

raigamahandiya

යළි යන්නට සිතෙන්නේ නැහැ!

raigamahandiya

යකඩ වලටත් ගුල්ලන් ගැහීම (1)!

raigamahandiya

සැන්දෑ වළා!

raigamahandiya

හෙට යයි තවත් දිනක් ඇත මට, ඔබ නිසා!

raigamahandiya

Kal Ho Na Ho!

raigamahandiya

දිගු කල් ජිවත් වෙමු!

raigamahandiya

ඇයි ඔබ වෙනස් වුණේ?

raigamahandiya

රෑ වීලා ඇයි, මේ උදේ?

raigamahandiya

අප නොවන අප!

raigamahandiya

වෙරළක් නොදුටු සයුරක්?

raigamahandiya

ඔබ ගැන මට පුදුමයි!

raigamahandiya

වැසි අඳුර!

raigamahandiya

උඹ හොඳට මිරිකලා දෙහිටික ගනින්කෝ සයිමා, අනේ(හ්) උඹේ පෙම්බර විමලා කට් වෙලා!

raigamahandiya