දරුවන් වැනි මල්!

raigamahandiya

නිවාඩු ඉවරයි!

raigamahandiya

හෙට නිවාඩු!

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate! (අවසාන කොටස)

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate! (දෙවෙනි කොටස)

raigamahandiya

හොර-මාම-යිට්, vegemite and G’day mate!

raigamahandiya

උත්තරයක්! When the west wind moves………………!

raigamahandiya

අලිගැට පේර කන්නේ මොනවා එක්කද?

raigamahandiya

ගමන මිහිරියි, රසයි, විනෝදයි!

raigamahandiya

බ්ලොග් ලියා මුදල් සෙවීම; ඕස්ට්‍රේලියානු උදාහරණයක්!

raigamahandiya

මල් සමය නිම වේවිදෝ?

raigamahandiya

පින්තූර හතරක්!

raigamahandiya

සුදු මල් දෙකක් කඩා…..

raigamahandiya

උණ පඳුරක මල් පිපිලා;Would you mind if I still loved you?

raigamahandiya

වසන්තේ දවසක්!

raigamahandiya

බෝට්ටුවෙන් ආ පිරිස හරවා යවයි!

raigamahandiya

අද වෙයි ඉරු දින! Can you love me again?

raigamahandiya

වහලයෙන් එපිටට…..!

raigamahandiya

අද අයිටම් එක සයිටම්!

raigamahandiya

මා වැනි සංක්‍රමණිකයන් කන්නේ මොනවාද?

raigamahandiya