උදේම ආ අපේ හොඳම මිතුරා! A pleasant intruder!

raigamahandiya

වීණාවේ සත්සර රාවේ, ආවේ කොහොමද?

raigamahandiya

නත්තල් අච්චාරු!

raigamahandiya

හවානා නුවර නිවාස දෙදාහකට අන්තර්ජාල පහසුකම්!

raigamahandiya

කොයි කාලේද හොඳ? We don’t pray for love, we just pray for cars!

raigamahandiya

අවසානේ ඔබ ආවා?

raigamahandiya

විරාමයකට පෙර!

raigamahandiya

ඔන්න බබෝ කතාවේ පැනී!

raigamahandiya

රැකියාවකට ලැයිසොමක්! An apartment for sale!

raigamahandiya

ඇමෙරිකාවේ කෙරෙන චීන ආයෝජන ඉහල යයි!

raigamahandiya

White Ribbon Day! මට බලා ඉන්න බෑ දෙතොල් ඔබෙ පෙනෙනවා!

raigamahandiya

ප්‍රණීත බද්දක්?

raigamahandiya

කොම්පියුටර් නොමැති සුන්දර ළමා විය!

raigamahandiya

ගිම්හානය ලඟයි!

raigamahandiya

ලස්සණ කුණු කතාවක්!

raigamahandiya

සුපිරි සඳ!

raigamahandiya

සොඳුරු ලොවට මල් වැහලා!

raigamahandiya

මල් හා චොක්ලට්!

raigamahandiya

පිපුණු මලේ රුව!

raigamahandiya

Relationships — The Ninth Life

raigamahandiya