හුදකලා (විරෝදය)ව!

raigamahandiya

ඈත කඳුකර…….!

raigamahandiya

නිම්නයට එහා…!

raigamahandiya

වතුර හා ජීවිතය!

raigamahandiya

නුරා ගඟුලක්!

raigamahandiya

සඳේ ඔබ…..!

raigamahandiya

……But Most of Them Never Happened!

raigamahandiya

මිදුණු වැහි-පිණි!

raigamahandiya

හද වෙණෙහි සත්සර, සත්වසරක්!

raigamahandiya

ජීවිතය, සංක්‍රමණය හා කරවල!

raigamahandiya

පිටු පා යන්නට බැරි වග හැඟුණා?

raigamahandiya

දේදුනු පායා……

raigamahandiya

හෙට දවසේ…..!

raigamahandiya

No, warm July!

raigamahandiya