සුන්දර දසුන් (4)

raigamahandiya

චන්ද්‍ර සංචාරය හා තවත් කතා! Is this a pointless endeavour?

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (3)

raigamahandiya

ස්මිත් ආත්තම්මාට වඩා, රෝසා නෝනාට කැමති ද?

raigamahandiya

දවසේ රස්නේ කතාව!

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (2)

raigamahandiya

සුන්දර දසුන් (1)

raigamahandiya

අවස්ථාව එනතුරු….!

raigamahandiya

ආදරේ කියූ කිසිවෙකු ආදරේ නැතේ?

raigamahandiya

A Psychedelic Goodbye!

raigamahandiya

උදේම ආ අපේ හොඳම මිතුරා! A pleasant intruder!

raigamahandiya

වීණාවේ සත්සර රාවේ, ආවේ කොහොමද?

raigamahandiya

නත්තල් අච්චාරු!

raigamahandiya

හවානා නුවර නිවාස දෙදාහකට අන්තර්ජාල පහසුකම්!

raigamahandiya

කොයි කාලේද හොඳ? We don’t pray for love, we just pray for cars!

raigamahandiya

අවසානේ ඔබ ආවා?

raigamahandiya

විරාමයකට පෙර!

raigamahandiya

ඔන්න බබෝ කතාවේ පැනී!

raigamahandiya

රැකියාවකට ලැයිසොමක්! An apartment for sale!

raigamahandiya