(වසරේ) අවසානය!

raigamahandiya

මැද!

raigamahandiya

ඇරඹුම!

raigamahandiya

අතීතයෙන් පිටුවක්?

raigamahandiya

සර්පයින් ඉවීම!

raigamahandiya

වසර අවසන්?

raigamahandiya

වැව් කණ්ඩියේ සිට…..!

raigamahandiya

කටු ලොවි හා ඇපල්!

raigamahandiya

වැව් ඉවුර!

raigamahandiya

ජිවිතේ පොත!

raigamahandiya

සුරා සූදු අත නොහැර?

raigamahandiya

නොලියවුණ සිතිවිළි!

raigamahandiya

ඈත කඳු හා මෑත සිතිවිළි!

raigamahandiya

ගණන් හා චොක්ලට්!

raigamahandiya

පාරාදීසයේ ඉර බැසීම!

raigamahandiya

ජනමත හා තනි මත!

raigamahandiya

දවසක්දා හැන්දෑවක!

raigamahandiya

පිටවෙන්නට ටිකට් පතක්!

raigamahandiya