මනස්ගාත සටහන් වෙනුවට, මනස්කාන්ත දර්ශන!

raigamahandiya

අහිමිවීම් හා උත්තර සොයා යාම්!

raigamahandiya

ශිෂ්‍ය සංගමයත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියට එරෙහි වෙයි!

raigamahandiya

වයින් බී, ඇපල් කමු!

raigamahandiya

මිටියාවත!

raigamahandiya

අප හමු වූවත්, නොවුණත්…..! We’ve come a long way!

raigamahandiya

කවදාද නියඟය ගෙවෙන්නේ?

raigamahandiya

විල් තෙර!

raigamahandiya

සැන්දෑ අහස!

raigamahandiya

උදෑසන අසිරිය තවදුරටත්!

raigamahandiya

සුන්දර උදෑසන (2)

raigamahandiya

නිද්‍රාවකට කාලයයි! We never learn, we been here before!

raigamahandiya

අප්‍රේල් 30!

raigamahandiya

Cuba – One Island, Two Worlds

raigamahandiya

What to choose; an unknown or more of the same? පරමාදර්ශී, වෙනුවට තිරසාර ජීවන විලාසිතාවක්!

raigamahandiya

හේමන්තයේදීත් නිදමුද?

raigamahandiya

උමං හා මං!

raigamahandiya

ජීවිතයේ “ඉතිරිය” හා තවත් කතා!

raigamahandiya

ඉතිරිය නොවේ!

raigamahandiya