ජනමත හා තනි මත!

raigamahandiya

දවසක්දා හැන්දෑවක!

raigamahandiya

පිටවෙන්නට ටිකට් පතක්!

raigamahandiya

දෑසේ මල් විලේ!

raigamahandiya

මයිනුන් හා මිනිසුන්!

raigamahandiya

සැන්දෑ වලාවන්!

raigamahandiya

වෙරළ!

raigamahandiya

මනස්ගාත සටහන් වෙනුවට, මනස්කාන්ත දර්ශන!

raigamahandiya

අහිමිවීම් හා උත්තර සොයා යාම්!

raigamahandiya

ශිෂ්‍ය සංගමයත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියට එරෙහි වෙයි!

raigamahandiya

වයින් බී, ඇපල් කමු!

raigamahandiya

මිටියාවත!

raigamahandiya

අප හමු වූවත්, නොවුණත්…..! We’ve come a long way!

raigamahandiya

කවදාද නියඟය ගෙවෙන්නේ?

raigamahandiya

විල් තෙර!

raigamahandiya

සැන්දෑ අහස!

raigamahandiya

උදෑසන අසිරිය තවදුරටත්!

raigamahandiya