මෙවර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද බත බුලතින් සපිරි සාමය සතුට පිරි වාසනාවන්ත සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ……. ! ! ! இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும் …….!!! Wishing you a Happy prosperous Sinhala & Tamil New Year …!!! ...

Happy Sinhala & Tamil New Year …!!! මෙවර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්ද බත බුලතින් සපිරි සාමය සතුට පිරි වාසනාවන්ත සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ……. ! ! ! இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும் …….!!! Wishing you a Happy prosperous Sinhala & Tamil New Year …!!! ...

GTS is going to introduce the famous Colombo Rider in 3D for mobile platform in this new Edition they are going to Introducing voice of Palitha Perera inside game Select your vehicle (tuk tuk, cab, van, police) See real places of Colombo in 3D on game environment Play with friend in 2 player mode High score maintainance of all players and many ...

GTS is going to introduce the famous Colombo Rider in 3D for mobile platform in this new Edition they are going to Introducing voice of Palitha Perera inside game Select your vehicle (tuk tuk, cab, van, police) See real places of Colombo in 3D on game environment Play with friend in 2 player mode High score maintainance of all players and many ...

Previous Page