බෝ මුල සත්‍යය දැකීම

Pinchpoint

ඊයේ දැක්ක පෝස්ටරේ

Pinchpoint

ගිනි cool වීම

Pinchpoint

කුකුල් මස් රසට දෙල් සහ දෙල් රසට කුකුල් මස් - ( Shoutout to Bonikara Tharuwa Podcast @ Youtube)

Pinchpoint

මිස්ටලා , දොට්ටලා සහ වමනේට එන මතක

Pinchpoint

අවුරුදු එනවා, අයින් වෙයන් ඩෝ ( නොනිමි කවි )

Pinchpoint

මා ඕල්මොස්ට් දුටු අලි පෙරහැර - පොඩිහිටියාගේ රචනයකි

Pinchpoint

නොකලා නම් හොඳ කතාව සහ ගැසිය යුතුම ගේම් එක

Pinchpoint

ඇල්බට් අයියාගේ ටීම් එක , ගජමෑන් සහ අංජනම

Pinchpoint

ඇඩ් අස්සේ කතාව , කතාව අස්සේ ඇඩ්

Pinchpoint

නිදහස් දින සිතුවිලි

Pinchpoint

නෙලුම් කුලුන උඩ සිට (අනාගතයේ ලියවෙන කවක් )

Pinchpoint

බුරුවා හිස මත තබාගෙන ගිය මිනිසා , වෙලට අයිතිවාසිකම් කී පඹ රාල සහ අනෙක් සතියේ පුවත්

Pinchpoint

බැරල් , කොළඹ ගෑනු සහ කාන්තාවෝ

Pinchpoint

කුඹී කෑම , සහෝදර පෙම සහ අනිත් එක

Pinchpoint

හැපී ක්‍රිස්ට්මස් සේල් .. දෙයියෝ ලාබයි

Pinchpoint

වචන , කෆ්කා සහ මනස්ගාත

Pinchpoint

මා හා ඔබ

Pinchpoint

සීනි නැති සීනි වැඩි ප්ලේන් ටී සහ හකුරු නැතිව , හකුරුයි කහටයි

Pinchpoint

බය නැති අගමැති සහ ගෝතා බය (ඔබට මතක නැති උනාට ..)

Pinchpoint