ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

ඉන්ටපෝල් එකට ආ දුරකථන ඇමතුම

Pinchpoint

ඩිංගියාට දෙන දඬුවම

Pinchpoint

අත්තලා ගේ ආයෝජන , අප්පලා ගේ මෝඩ කම් සහ අපි

Pinchpoint

බයිස්cope 1 හෙවත් හොරා පොලිස් සහ හොර පොලිස් (චිත්‍රපට විචාරයක් )

Pinchpoint

දවල් තරු

Pinchpoint

ඔබද ජනාධිපති.....

Pinchpoint

ලජ්ජා බයේ හිල් , සදාචාරයේ හිල් , නීතියේ හිල් සහ වෙනත් හිල්

Pinchpoint

අහිංසකි , දුක නම්

Pinchpoint

සංහිඳියාව සහ තුවාල මාටියාගේ ක්‍රමය

Pinchpoint

ආදරේටනේ .......... ( නූතන ආදර කතාවක් )

Pinchpoint

නිව් සුමනදිසි හෝටලය සහ අලුත් පාර්ලිමේන්තුව

Pinchpoint

පාට හොරු

Pinchpoint

සිරිලංකා පාටිය , සිරි ලංකා පාටියේ පාටි (සහ ඒ ඔස්සේ මතුවූ අනෙක් වැඩකට නැති සිතුවිලි )

Pinchpoint

හැකර්ලා

Pinchpoint

Mrs Shodienger and her cat // ශොඩින්ගර් මහත්මිය සහ ඇගේ බැළලිය

Pinchpoint

සරන් බරන් සිට සටන් පටන් දක්වා (ගීත විචාරයක් )

Pinchpoint

අතුරුදහන් වූ වන් සෙවීමේ කොමිටල්

Pinchpoint

චන්දරේ ගේ තුන් කාලක් ක්‍රියාව හෙවත් නො බිව් සෝඩා බිල

Pinchpoint

කුමාර රචනය

Pinchpoint