කරුපයියා හෙවත් මුරුගේෂු , සමස්ථ ලංකා අමද්‍යප සංගමේ ආසියා පැසිපික් කලාපීය හොඳම ලේකම්

Pinchpoint

පොඩ්ඩා නුදුටු පොස්සගන්

Pinchpoint

කැප්ටන් කූල් ගේ නත්තල් ගහ සහ හීතල උඳුවපේ විකාරී හීන

Pinchpoint

ඇසිලියාගේ සාත්තරේ (විකාශනය), තිත් සහ ඉරි ප්‍රහේලිකා සහ මෝඩයන්ට ජෝක් පත්තියන් වීම

Pinchpoint

ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

ඉන්ටපෝල් එකට ආ දුරකථන ඇමතුම

Pinchpoint

ඩිංගියාට දෙන දඬුවම

Pinchpoint

අත්තලා ගේ ආයෝජන , අප්පලා ගේ මෝඩ කම් සහ අපි

Pinchpoint

බයිස්cope 1 හෙවත් හොරා පොලිස් සහ හොර පොලිස් (චිත්‍රපට විචාරයක් )

Pinchpoint

දවල් තරු

Pinchpoint

ඔබද ජනාධිපති.....

Pinchpoint

ලජ්ජා බයේ හිල් , සදාචාරයේ හිල් , නීතියේ හිල් සහ වෙනත් හිල්

Pinchpoint

අහිංසකි , දුක නම්

Pinchpoint

සංහිඳියාව සහ තුවාල මාටියාගේ ක්‍රමය

Pinchpoint

ආදරේටනේ .......... ( නූතන ආදර කතාවක් )

Pinchpoint

නිව් සුමනදිසි හෝටලය සහ අලුත් පාර්ලිමේන්තුව

Pinchpoint

පාට හොරු

Pinchpoint

සිරිලංකා පාටිය , සිරි ලංකා පාටියේ පාටි (සහ ඒ ඔස්සේ මතුවූ අනෙක් වැඩකට නැති සිතුවිලි )

Pinchpoint

හැකර්ලා

Pinchpoint

Mrs Shodienger and her cat // ශොඩින්ගර් මහත්මිය සහ ඇගේ බැළලිය

Pinchpoint