දවල් තරු

Pinchpoint

ඔබද ජනාධිපති.....

Pinchpoint

ලජ්ජා බයේ හිල් , සදාචාරයේ හිල් , නීතියේ හිල් සහ වෙනත් හිල්

Pinchpoint

අහිංසකි , දුක නම්

Pinchpoint

සංහිඳියාව සහ තුවාල මාටියාගේ ක්‍රමය

Pinchpoint

ආදරේටනේ .......... ( නූතන ආදර කතාවක් )

Pinchpoint

නිව් සුමනදිසි හෝටලය සහ අලුත් පාර්ලිමේන්තුව

Pinchpoint

පාට හොරු

Pinchpoint

සිරිලංකා පාටිය , සිරි ලංකා පාටියේ පාටි (සහ ඒ ඔස්සේ මතුවූ අනෙක් වැඩකට නැති සිතුවිලි )

Pinchpoint

හැකර්ලා

Pinchpoint

Mrs Shodienger and her cat // ශොඩින්ගර් මහත්මිය සහ ඇගේ බැළලිය

Pinchpoint

සරන් බරන් සිට සටන් පටන් දක්වා (ගීත විචාරයක් )

Pinchpoint

අතුරුදහන් වූ වන් සෙවීමේ කොමිටල්

Pinchpoint

චන්දරේ ගේ තුන් කාලක් ක්‍රියාව හෙවත් නො බිව් සෝඩා බිල

Pinchpoint

කුමාර රචනය

Pinchpoint

සංගීත කාරයෝ බොහොමයි

Pinchpoint

සුද්දාගේ රටේ සිංහලෙන් කතා කිරීම // keeping the flag flying

Pinchpoint

මැදුම් පිළිවෙතෙහි කවියෝ

Pinchpoint

ඇයි මම බොන්නේ (කවිද මන්දා )

Pinchpoint

මම ගියා නිල්කස් හොරුන්ටත් එහා ගිය මිනිසා සොයා

Pinchpoint