මෙතැන් සිට...,

Nobody's Edge

ප්‍රේමය

Nobody's Edge

මලක් යනු

Nobody's Edge

බීම

Nobody's Edge

මම ගඟක්

Nobody's Edge

දරාගැන්ම

Nobody's Edge

උච්ච සංධ්වනියක් අසල...

Nobody's Edge

ඉතිං ඔබ නවතින්න

Nobody's Edge

සලකුණු

Nobody's Edge

ගඟක නිම් නැති සෙනෙහස

Nobody's Edge

යාරා

Nobody's Edge

ඔබ නතර වුණ තැන

Nobody's Edge

සියලු දේ අතීතයට පවරා ඔහු නික්ම ගියේය.

Nobody's Edge

නුගේගොඩ හෙවත් ඒ පළමු හැන්දෑව

Nobody's Edge

Untitled Post

Nobody's Edge

නමක් නැති ඍතුව

Nobody's Edge

කටහඬ

Nobody's Edge

විස්මය

Nobody's Edge

හිතවතිය...,

Nobody's Edge

ඔබ නම් වන සරත් ඍතුව හෙවත් පුදුමය

Nobody's Edge