"ඔබ ගැඹුරු නින්දක" - සැප්තැම්බර් 10

Nobody's Edge

ඇතැම් විට...

Nobody's Edge

නම

Nobody's Edge

සමර

Nobody's Edge

ඉරි

Nobody's Edge

ඇඹුල්

Nobody's Edge

ඔබ නො ලියූ අකුරු

Nobody's Edge

ගැඹුරු ම සිඳු පතුල්

Nobody's Edge

විරහ ගී අමතක තැන

Nobody's Edge

ඔබ නැවතුණ තැන

Nobody's Edge

ඔබ මගේ ඉනාව

Nobody's Edge

මේඝය, ඔබ කැමති නම් වහින්න හෙවත් මැයි 18

Nobody's Edge

නිහඬ

Nobody's Edge

සිනාවක හැඩය

Nobody's Edge

කාත් කවුරුවත් වෙද මට නුඹ පමණ

Nobody's Edge

මරණීය මතක

Nobody's Edge

ප්‍රභානිය,

Nobody's Edge

දැවෙන මල්

Nobody's Edge

ඒ තමයි ප්‍රේමය

Nobody's Edge

සිහින රැස්කරනය‍

Nobody's Edge