මාවතක් තැනිය යුතු...

Nobody's Edge

කුරා කුහුඹුවන් අපි...,

Nobody's Edge

That’s when I start to dance in the rain

Nobody's Edge

යක්ෂණියගේ දුෂ්ට පාත්‍රය

Nobody's Edge

අප ම පමණි...

Nobody's Edge

ඒ මගේ හිත

Nobody's Edge

ශෝකයේ පැහැය

Nobody's Edge

යම් දෙයක්

Nobody's Edge

ඔබ හැරුණු තැන

Nobody's Edge

නො පවතිනු වස්...

Nobody's Edge

සොඳුර, මේ රැය..

Nobody's Edge

උත්තර නැති ප්‍රශ්න කොහෙද අනුත්තරා?

Nobody's Edge

මෙතැන් සිට...,

Nobody's Edge

ප්‍රේමය

Nobody's Edge

මලක් යනු

Nobody's Edge

බීම

Nobody's Edge

මම ගඟක්

Nobody's Edge

දරාගැන්ම

Nobody's Edge

උච්ච සංධ්වනියක් අසල...

Nobody's Edge