ඒ තරම් නිහඬතාවක, රැයක...

Nobody's Edge

නොවැම්බරයක රිදෙන මතකය

Nobody's Edge

සඳ එළිය සහ කුළු කුහර

Nobody's Edge

ඉතිං ඔබ හිතන්නේ එහෙමද?

Nobody's Edge

නුවර තාමත් වැසි වසී...

Nobody's Edge

නුසුන්වෙනු පිණිස ය....

Nobody's Edge

පා ලකුණු..

Nobody's Edge

ඍතුවක් වීමය හොඳම

Nobody's Edge

ගසක හදවත එහෙම ය.....

Nobody's Edge

මට හිතෙන්නෙ ම ඔබ හොඳින් ඇති...

Nobody's Edge

එසේ වී නැත.

Nobody's Edge

අස්වැසූ විහඟුනි ඔබ කොයිබද?

Nobody's Edge

කාන්තාරමය ගමනක, මා එක්ක ඔබ....

Nobody's Edge

මාවතක් තැනිය යුතු...

Nobody's Edge

කුරා කුහුඹුවන් අපි...,

Nobody's Edge

That’s when I start to dance in the rain

Nobody's Edge

යක්ෂණියගේ දුෂ්ට පාත්‍රය

Nobody's Edge

අප ම පමණි...

Nobody's Edge

ඒ මගේ හිත

Nobody's Edge

ශෝකයේ පැහැය

Nobody's Edge