ඇරඹුම.

My KraZy DiaRy......
ඉතින් මේ මම. කෙටියෙන් කියනවා නම් Swan . මේක තමයි මගේ පිස්සු දිනපොත. මගේ අතීතය, වර්තමානය, අනාගතය, මේ හැම දෙයක්ම කුරුටු ගාන්නේ මේකේ තමයි. මට ආසයි මගේ ජීවිතේ කොහේ හරි ලියල තියන්න. කොළ වල කුරුටු ගාන ජීවිතේ මේ පුංචි සයිබර් අවකාශෙට කොටු කරන්න මට හිතුනා. මගේ ජීවිතේ ගැන වෙලාවකට මටම පුදුමයි. මේ හිනාව, මේ අහිංසක කම ...