සහෝදරයා !

Monsoon Moon

මාතලං

Monsoon Moon

මතක මත…මතක මත.

Monsoon Moon

සදාකාලික තරුණිය

Monsoon Moon

ආදරය සොයන බත්තලංගුණ්ඩුව

Monsoon Moon

මැයි මල් සිලිටි පෙති මත

Monsoon Moon

ම්‍යු​ගේ සැමරුම් සුවඳක

Monsoon Moon

දුෂ්ටයා ලිට්මස් පරීක්ෂණයෙන් සමත්ද?

Monsoon Moon

මෝසම් දෙකිඳ

Monsoon Moon

වැස්ස පටං අරං

Monsoon Moon

එක්තරා නො එළඹුණු සිසිරයක

Monsoon Moon

සීතා

Monsoon Moon

හැම විහිළුවෙම කෙළවර

Monsoon Moon

මහාවංශික ඉතිහාසෙත් ඓතිහාසික ප්‍රබන්ධයක්ද?

Monsoon Moon

රතුපාට රැලි වැටුණු කවුළුදොරරෙද්ද

Monsoon Moon

ඒ ගුප්ත ගැඹුරු හුදෙකලාව

Monsoon Moon

අඳුරගන්නම බැරි අඳුරක

Monsoon Moon

බකුසු නාදෙක කරදර

Monsoon Moon

පැරිස් මිමෝසා හෙවත් වසන්තයේ වේදනාව

Monsoon Moon

පඨිතයන් අතර අවකාශයක්: මංජුල වෙඩිවර්ධන ගේ “බත්තලංගුණ්ඩුව”, හෝමර් ගේ “ඔ‍ඩිසි” හා ජේ.එම් කට්සෙයර් ගේ “ෆෝ”

Monsoon Moon