හැමදාම එක විදියටඉන්න බෑ චූටි මලබලන්න දැනටමත්අවපැහැගැන්වෙලාතව ටික දවසකින්නටුවෙනුත් වැටෙයි

අහිංසක ගොවි දරුවාබලන විට හිස හරවාකපාගත් වී කරල අරගෙනබොහෝ දුර ගොස්මාල ගිරවා.......

රජෙක් විලසින්එදා රැකි ඒකරල් බරවූ අතීතයතාම මතකදපුරන් කුඹුරේ සුසුම් හෙලනාවළන් මූණෝඋඹට

ඇඟ මතින් යන ගමන්මූණටම කෙළ ගසතිඋනුන් හිටිවන හැපීලේත් කඳුළුත් හෙළතිදනෝ.......

Previous Page