දහසකුත් සොඳුරු නෙත්දුටුවමුත් නිති පතාඒ එකදු දෑසකනොදුටු ලෙන්ගතු කමක්පිරී ඉතිරෙනඔබේ අහිංසක ඇස්ඉඟි කරන්නේඅදරයමද?????????????

එබෙන මිරිකෙනයතුරු පුවරුවේමැද තනිවූකුහුඹුවෙකු මෙන්ඇඟිලි තුඩෙන්, නියපොත්තෙන් බේරීකිසිදා නො-එබෙන යතුරක්සොයමි මම

තහනම් අඩවියේ සරණා යුවැත්තියේ තහනම් දොරේ අත තියාපු යුවැත්තියේ තහනම් ඵලේ රස බලාපු යුවැත්තියේ තහනම් උනේ මාසිකයද යුවැත්තියේ

හැමදාම එක විදියටඉන්න බෑ චූටි මලබලන්න දැනටමත්අවපැහැගැන්වෙලාතව ටික දවසකින්නටුවෙනුත් වැටෙයි

අහිංසක ගොවි දරුවාබලන විට හිස හරවාකපාගත් වී කරල අරගෙනබොහෝ දුර ගොස්මාල ගිරවා.......

Previous Page