ශිෂ්ඨ මිනිස්සු..2

mini කවි

ගඟබඩ සිට ඔබට ලියමි

mini කවි

ශිෂ්ඨ මිනිස්සු

mini කවි

විවාහය

mini කවි

නිර්වාණය

mini කවි

සුරු නිය තුඩු

mini කවි

වැලන්ටයින් DAY

mini කවි

පියුරු

mini කවි

Untitled Post

mini කවි

Untitled Post

mini කවි

Untitled Post

mini කවි

Untitled Post

mini කවි

මකන කැබැල්ලක කව

mini කවි

.....ම්තුරු වූ පෙම.....

mini කවි

..............පෙම්වතුන්............

mini කවි

..........ඡීවිතය...........

mini කවි

............ ඇරයුම ...............

mini කවි

.............බලාපොරොත්තුව...........

mini කවි

Untitled Post

mini කවි