අහිංසක ගොවි දරුවාබලන විට හිස හරවාකපාගත් වී කරල අරගෙනබොහෝ දුර ගොස්මාල ගිරවා.......

රජෙක් විලසින්එදා රැකි ඒකරල් බරවූ අතීතයතාම මතකදපුරන් කුඹුරේ සුසුම් හෙලනාවළන් මූණෝඋඹට

ඇඟ මතින් යන ගමන්මූණටම කෙළ ගසතිඋනුන් හිටිවන හැපීලේත් කඳුළුත් හෙළතිදනෝ.......

හොර දෙටු කෙරුම් රුස්සා,සිටින්නට නොහැකි හින්දා,විප්ලවය ඕන මිනිසා,පඹ ගාලකින් හින්දා,හිස්ගෙඩිවල අඳින, ගැලවිජ්ජාවේ සිතුවම

අහස උනත් දන්නවා තරු වටින බව සඳට වැඩිය..තරු නිශ්ශබ්දයි සඳ සන්නද්ධයි තරුව උබත් නිවි නිවිදැල්විය යුතුය.මං වගෙමමැරෙනකන්ම...

කෙටි දසුනක්වී කඩුවක්ඇනී හදේ යයි පලුවක්...චීවරයක්වී බැම්මක්මවයි හිතේගැඹුරු පවක්..නොලැබ නිවන්මතු බවයෙ දිකාලකණ්නිමගේ වෙයන්..

Previous Page