දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා යාපනයේ පෝස්ටර්

Lankaposter

ජනාධිපතිවරණයට(?) පෙර ඇලවූ ‘මඩ’ පෝස්ටර් සහ ‘ගද’ පෝස්ටර්

Lankaposter

ජනාධිපතිවරණයට(?) පෙර ඇලවූ ‘මඩ’ පෝස්ටර් සහ ‘ගද’ පෝස්ටර්

Lankaposter

අතුරැදහන්වූවන්ගේ ජාතික දිනයට එරෙහිව ‘නරැමයන්’ පෝස්ටර් සමග වීථි බසී

Lankaposter