ඉහත සදහන් තරගාවලිය වසරක් පාසා ලෝකේ හොදම තොරතුරු තාක්ෂණ වෙලදායතනය යැයි සැලකෙන Microsoft සමාගම විසින් පවත්වනු ලබන්නකි. මීට සමගාමීව වසරක් පාසා අපේ රටේද තරගාවලියක් පැවැත්වේ. මෙය මීට වසර ගනනාවකට පෙර සිටම පැවති අතර මෙතෙක් කල් ජය ලබා ගෙන තිබ්බේ කොලඹ, මොරටුව විශ්වවිද්යාල සහ මෙරට හොදම පුද්ගලික විශ්වවිද්යාලය යැයි සම්මත Sri Lanka Institute of Information Technology [...] ...

Previous Page