සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමක් දත්ත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උවමනාද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

File ටික මකා අතීතය අමතක කළ හැකිද? ඔබට සතුටුයිද දැන්

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

File ටික මකා අතීතය අමතක කළ හැකිද? ඔබට සතුටුයිද දැන්

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Microsoft Flows යනු කුමක්ද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Microsoft Flows යනු කුමක්ද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

කෘතිම බුද්ධිය ඔබ ආත්මයට කථාකරනු ඇත. RUUH

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

කෘතිම බුද්ධිය ඔබ ආත්මයට කථාකරනු ඇත. RUUH

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔබේ දුව පුතා Play කරන්නේ අනුන් හදපු Game ද?

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔබේ දුව පුතා Play කරන්නේ අනුන් හදපු Game ද?

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Office Install නොකර Online භාවිත කරමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Office Install නොකර Online භාවිත කරමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

විනාඩි කිහිපයකින් Presentation එකක් සකසා ගත හැකි Sway හඳුනාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

විනාඩි කිහිපයකින් Presentation එකක් සකසා ගත හැකි Sway හඳුනාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපි OneDrive හදුනා ගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපි OneDrive හදුනා ගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

කලින් කළ දෙයක් කොපි කරලා අලුත් ලිපියට පේස්ට් කරනවාද? -වෙනත් පහසුකම් නැතිද? වර්ඩ් හී වැඩ කෑලි

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔයාට ඕන ඕන විදිහට මගේ worksheet එකේ දත්ත ඇතුළත් කරන්න බෑ

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔයා කොපි කරපු එක මම පේස්ට්කලා තරහා නෑ නේ- එක Mouse එකකින් පරිගණක හතරක් හසුරවමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට