ඔබේ දුව පුතා Play කරන්නේ අනුන් හදපු Game ද?

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Office Install නොකර Online භාවිත කරමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

විනාඩි කිහිපයකින් Presentation එකක් සකසා ගත හැකි Sway හඳුනාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපි OneDrive හදුනා ගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

කලින් කළ දෙයක් කොපි කරලා අලුත් ලිපියට පේස්ට් කරනවාද? -වෙනත් පහසුකම් නැතිද? වර්ඩ් හී වැඩ කෑලි

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔයාට ඕන ඕන විදිහට මගේ worksheet එකේ දත්ත ඇතුළත් කරන්න බෑ

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Word 2013 වලින් අපට ලැබුනු PDF වෙනස් කිරීමේ පහසුකම – නැති බැරි මොහොතට

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Word 2013 වලින් අපට ලැබුනු PDF වෙනස් කිරීමේ පහසුකම - නැති බැරි මොහොතට

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

මේ මනෝරම්‍ය වූ රාජයේ ඔබගේ වාහනය කුමක්ද? Excel Function

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

විෂුවල් බේසික් 6 වැඩසටහන් VisualBasic.Net හෝ C# බවට පරිවර්තනය කරගැනීම

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

මේ මනෝරම්‍ය වූ රාජයේ ඔබගේ වාහනය කුමක්ද? Excel Function

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

වර්ඩ් යනු ටයිප්රයිටරයක්ම පමණක්ම නොවේ

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

වර්ඩ් යනු ටයිප්රයිටරයක්ම පමණක්ම නොවේ

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔයා කොපි කරපු එක මම පේස්ට්කලා තරහා නෑ නේ- එක Mouse එකකින් පරිගණක හතරක් හසුරවමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔයා කොපි කරපු එක මම පේස්ට්කලා තරහා නෑ නේ- එක Mouse එකකින් පරිගණක හතරක් හසුරවමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

පරිගණක වැඩසටහනකට Barcode එකක් QR-Code එකක් පේළි දෙකකින් දාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

පරිගණක වැඩසටහනකට Barcode එකක් QR-Code එකක් පේළි දෙකකින් දාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ලිස්ට් එකක් ගන්න පුලුවන් කම තියෙත්දී ඔක්කොම මේල් එකින් එක කියවනවාද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ලිස්ට් එකක් ගන්න පුලුවන් කම තියෙත්දී ඔක්කොම මේල් එකින් එක කියවනවාද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අපි ලොක්කා වෙනුවෙන් රෑත් වැඩ ලොක්කා. රෑ 12 පස්සේ මේල් යවමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට