උසස්‌ පෙළ කලා අංශයේ ප්‍රථමයාට සරසවි වරම් අහිමි වෙයිනිලන්ත මදුරාවලපසුගිය වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්‌ පෙළ විභාගයට කලා අංශයෙන් පෙනී සිට දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්‌ථානයට පත්වූ කෑගල්ල ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විදුහලේ සචින්තනී කෞෂල්‍යා ශිෂ්‍යාවට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට නොහැකි වීම නිසා මෙවර (2012) යළි විභාගයට පෙනී සිටියි.එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හැදැරීම සඳහා සිසුවිය අපේක්‍ෂාවෙන් සිටි නමුත් ඇය පෙනී සිටි ...

blind leading the blind... for those who believe aromatherapy works in architectural education...Architecture, unlike other arts, does not find its patterns in nature. G.Samper, 1834 inaugural lecture, quoted in H.Samper, 1880, 7 What man makes nature cannot make. Nature does not build a house, nature does not make a locomotive, nature does not make a playground. They grow out of a desire to express. ...

MDP 2011: Major Design Problem MDP 2011: NotesYou see a disproportion between the vertical scale and the horizontal scale in most design schemes. In other words, most of the schemes look visually distorted. This visual disproportion is clearly evident in schemes with more than two floor levels and schemes that are dealing with double height or multiple height spaces. What’s going on here? At present ...

Some useful reads for level 2 Social Studies students:Appeared in Sunday Times (10.10.2011); Eng. K.P. Piyasena, Peradeniya writes: Housing for low income shanty dwellers in ColomboCentre for Poverty Analysis (CEPA): Urban evictions: Protecting the vulnerable in post-election ColomboAn open letter from former Defence Secretary: Mr. Mayor, remember the rights of the slum dwellers

Louis I. Kahn once said; “I revere learning because it is a fundamental inspiration. It isn’t just something which has to do with duty; it is born into us. The will to learn, the desire to learn, is one of the greatest of inspirations. I am not impressed by education. Learning, yes; education is something which is always on trial ...

Re: Revisions to BArch against RIBA Validation criteria 2011 09.08.2011 - 22.41hrs. The Latest Communique: The workshop has been re-scheduled for this Thursday, Aug 11, 2011 at 11 am.The Head invites all internal academic staff. 02.08.2011 Message: The workshop will be held on Aug10, 2011. 01.08.2011 Message: The workshop to discuss revisions to B Arch Honors will commence at 2 ...

Previous Page