Sentenced To Death To The Couple Who Had Heroin With Them.. ;ykï l=vq ;shd.;afcdavqjg urK o~qjufyfrdhska .%Eï 34 la <Õ ;nd .;a mqoa.,hl=g yd ldka;djlg" fld<U uydêlrK úksiqre m%S;s moauka iQrfiak uy;d wÕyrejdod ^05& urK o~qju kshu lf<ah' fufia urK o~qju kshu lrk ,oafoa bkaødks .=Kfialr kue;a;shg yd cQâ wekagka keue;a;dgh' we;=,afldaÜfÜ isg h;=remeÈhlska fuf,i fyfrdhska f.khoa§ ñßydk fmd,sishg ,enqKq T;a;=jla u; fï fofokd w;awvx.=jg .eKqks'meñ‚,a, úiska ú;a;slrejka fofokd jrolrejka njg ...

ඉතාලියේ හුදකලා වූ බොලීවියාවේ මාර්තා.. le; .Eksfhla uf.a wïud jqKq tlg uu uf.affojhg Ydm lrd b;d,shg meñfKk ish¨‍u úfoaYslhka b;d,s NdIdj uekúka yeoEÍu furfgys wksjd¾h kS;shls' tfia fkdue;s kï /lshdjla fidhd .ekSfï isg wfkl=;a ish¨‍u ld¾hhka lr .ekSug yels jkafka ke;' ta ksidu fï rgg tk úfoaYslhka i|yd NdId mdGud,djka yd jeäysáhka i|yd mdi,a rch u.ska fkdñ,fhau mj;ajhs' ug ud¾;d uqK .eiqfKa uf.a b;d,s NdId ...

ශේෂාද්‍රී සරාගී රංගනයන්ට බෑ කියයි.. jeäysáhkag muKhs Ñ;%mgj,g leu;s;a keye''''' r.mdkafk;a keye''''''isxy, iskudjg tl jQ fhdjqka ;drldúh jk weh lafIa;%hg msúi flá ld,hlska ckm%sh;ajg m;a jQ rx.k Ys,amskshls' m%shidoa mjqf,a fojk Èh‚h jk weh fYaIdøS m%shidoa h'weh ms<snoj jeä mqr fï Èkj, l;dnyg ,la jkafka wef.a mshdf.a kj;u Ñ;%mgh jk zvn,a g%n,az ks¾udKh;a iu.sks' fYaIdøS fudlo fï wlalf.a ;ek wrf.k ;sfhkafka''''''''@ wlalf.a ;ek .;af;a zvn,a ...

Leticia Peiris's Funeral Without Artists.. iskud ks<s ,eàIshdf.a wjux.,Hhgk¿ ks<shka lsisfjl= fkd.sfha wehs@isxy, iskudfõ iudrïNl hq.fha wjika mqrellaj isá iskud yd fg,s ks<s ,eáIshd mSßia miq.sh i;sfha 80 yeúßÈ úfha§ ñh.shd' ta .ek ckudOH Tiafia lsishï uÜgul m%pdrhlao isÿ jqKd'yÈis úksYaph l;=re uqj;a jeks merKs Ñ;%mgj, fukau uE; ld,skj úldYh jQ wi,ajeisfhda" fkdakdjreks uy;ajreks jeks fg,s kdgHj,o weh r`.mEjd'weh iu. tlg r`.mE k¿ ks<shka lafIa;%fha§ ...

Tissa Abeysekara's Mother-in-law Killers Revealed.. ;siai wfífialrf.a kekaokshurd oud we;af;a ksjfia fiajh l<ysgmq fmd,sia ks,Odßfhlam%ùK iskudlre wNdjm%dma; ;siai wfífialr uy;df.a ìßhf.a uj Bvd ud.rÜ m%kdkaÿ rdc.sßh m%foaYfha ksjfia ldurhla ;=< wNsryia wkaoñka >d;kh lr ;sìh§ miq.sh iema;eïn¾ 29 Èk fidhd.;a w;r fï jkúg tu >d;kh isÿ l< wh fmd,sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' Tjqka wehj urd ±uQ nj ms<sf.k we;s w;r ksjfia jákd foa fidrlï lsÍfï ...

Man Has Eaten The Credit Card.lkgossipnews fydr wyqfjkjdgfl%äÜ ldâtl ld,dv,dia k.rfha§ fldgq jQ ye÷kqïm;a fidfrla ;ukaf.a .e,ùu i|yd ma,diaála Kh ldâ /ila ldoeóu .ek fpdaokd ,eîh' 37 yeúßÈ Tiq,d kï fï mqoa.,hdg fpdaokd 16la t,a, fldg ;sì‚' wdodhï nÿ jxpd lsÍfï l,a,shlg Tyq wh;a nj wkdjrKh ù ;sfí'fï l,a,sh wfkla mqoa.,hkaf.a wkkH;djka .ek f;dr;=re fidrlï fldg úúO uQ,H jxpd isÿ fldg ;sfí' 2011§ fvd,¾ ,la‍I 3l ...

Tuition Master - Raiding Operation.. fydr i,a,s wÉpq .eiQi,a,d, áhqIka .=rd w;awvx.=jg .kakd úg ksrej;ska r;akmqr weô,smsáh mdÿlal m%foaYj, Èuq;= i¾ meje;ajQ áhqIka mx;s fnfyúka ckm%sh ù ;snqfKah' ta óg jir y;r mylg Wv§h' b;du ir, wdldrhg b.ekaùfï rgdjla wkq.ukh lsÍu ksid Èuq;= i¾f.a áhqIka mx;shg orejka je,fkdleã tkakg mqreÿj isáhy' Tyq ta ;rugu ckm%sh pß;hla njg m;aj isáfhah'.Ks;h úIh flfrys Tyqg ;snqfKa Wmka ymkaluls' ...

Amila Nadeeshani Speaks,, wkqkaf.a ckm%shiskaÿ lshkafkab,a,Sï bj;oeóug neß ksihsaawo wm yuqjkafka wñ,d k§Idks' —isri iqm¾ iagd¾ Season II˜ ;r.dj,sfha ;=ka jeks ia:dkh Èkd.;a wñ,d fï jk úg Y%S ,dxflah ix.S; lafIa;%fha lsishï ia:djr;ajhla f.dvkÕdf.k we;s .dhsldjls' tfukau wñ,d ks<shl f,i o ;u yelshdjka m%o¾Ykh lr we;' tmuKla fkdj weh f,aÅldjl f,i bÈßfha§ ;u l=¨‍÷,a kjl;dj t<soelaùug o iQodkñka isákakSh'wñ,d fldfyduo fï Èkj, ld¾h ...

මම කැමරාවක් ඉදිරියේ නම් ලිංගික දර්ශනවලට පෙනී ඉන්නේ නෑ.. මම කැමරාවක් ඉදිරියේ නම් ලිංගික දර්ශනවලට පෙනී ඉන්නේ නෑ නෙතූ ප්‍රියංගිකා තවමත් නවක නිළියකි. සිංහාවලෝකනය, ජීවිතය ලස්සනයි චිත්‍රපට ඇතුළුව ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකින්ද ප්‍රේක්ෂක අවධානය දිනා ගැනීමට ඇය සමත් වූවාය.නෙතූ කලාවට සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද?සිරස කුමරිය තරගයට යාළුවෙක් මා වෙනුවෙන් අයැදුම්පත්‍රයක් යවලා තිබුණා. ඒ තරගයේ අවසන් විසි දෙනා අතරට මම තේරුණා. ඉන් පස්සේ වෙළෙඳ දැන්වීම්, සංගීත වීඩියෝ, ටෙලි නාට්‍ය හරහා චිත්‍රපටවලට ආවා.කලාවට ...

කන්‍යාභාවය වෙන්දේසියේ.lkgossipnews කන්‍යාභාවය වෙන්දේසියේ තමාගේ කන්‍යාභාවය ඇමෙරිකානු ඩොලර් 30,000කට (රුපියල් 396000) අලෙවි කිරීමට යන 18 හැවිරිදි රූමත් තරුණියක රුසියාවේ සිටින්නීය.භාණ්ඩ වෙන්සේදි වෙබ් අඩවියක ‘සතුනිහා‘ යන නාමයෙන් පෙනී සිටින එම තරුණිය පවසන්නේ හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවක් වෙනුවෙන් කණ්‍යාභාවට විකුණන බවයි.සර්බියාවෙ ප්‍රෙඩ්මොස්ට්නායා චතුරස්‍රෙය් හෝටලයට පැමිණ තමා හමු විය හැකි බව ද ඇය කියන්නීය. ...

තර්ජනය කැර පෙම්වතිය විවිධ ඉරියව් ඡායාරූපයට නගලා.. තර්ජනය කැර පෙම්වතිය විවිධ ඉරියව් ඡායාරූපයට නගලා තම පළමු පෙම්වතිය ඉංගිරියේ නවාතැන්පොළකට ගෙන ගොස් ඇගේ විවිධ ඉරියව් ඡායාරූපයට නැගී යැයි කියන ‘පෙම්වතකු’ ඉංගිරිය පොලිසිය පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. පෙම්වතිය පොලිසියට කළ පැමිණිල්ල මත සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් බව ඉංගිරිය පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්‍ෂක උදයකුමාර මහතා කීවේය. සැකකරු සිය පළමු පෙම්වතියගේ විවිධ ඉරියව් ජංගම දුරකතනයෙන් ඡායාරූප වලට නගා ඇත. සැකකරු මේ ඡායාරූප ...

ලිංගික ජීවිතය සයිබර් අවකාශගතවීම නිසා ජපානය අමාරුවේ.lkgossipnewsa ලිංගික ජීවිතය සයිබර් අවකාශගතවීම නිසා ජපානය අමාරුවේ.. ජපන් ජාතික ස්ත්‍රීන් මෙන්ම පිරිමින් බැලූ බැල්මට සිතට ප්‍රිය උපදවන්නන් බව ලොව බොහෝ දෙනාගේ පොදු පිළිගැනීමකි. ජපන් සංස්කෘතිය තුළ ඔවුන්, සුප්‍රසිද්ධ කාටුන් නිර්මාණ වන “මැංගා සහ හෙලෝ කිටී“ තරමටම අහිංසකය. සම්ප්‍රදායිකත්වයට ඉමහත් ගරු සැලකිලි දක්වන ජපන් ජාතිකයින් මේවන විට දැඩිලෙස පරිගණක ක්‍රීඩාවලට ඇබ්බැහි වී සිටියි. එහිදීද තම නොකැළැල් සංස්කෘතික හර පද්ධතීන් සමග පරිගණක ...

බාලවයස්කාරියක් බිය ගන්වා සමුහ ලෙස දුෂණය කරලා nd,jhialdr fmïj;d fmïj;sh iuqy ÿIKhg ,la lr,dn<kaf.dv m‍%foaYfha§ jir tlyudrlg fmr jhi wjqreÿ 14 lajQ oeßhla yd fma‍%u iïnkaOhla mj;ajd f.k .sh wjqreÿ 17 l ;reK‍fhla wehj fkdfhla ia:dkj,g /f.k f.dia ¥IKhg ,lalr we;ehs n<kaf.dv fmd,Sish mjihs' bl=;a Tlaf;daïn¾ udih jkf;la jßkajr oeßh ÿIKhg ,lalr we;s nj mejfia' fofokd w;r fma‍%u iïnkaOh oek isá n<kaf.dv m‍%foaYfhau 17 jk úfha miqjk ...

මං කැමතියි ඒ දේට.lkgossipnews පුංචි තිරයේ පෙම්වතා, දුෂ්ඨයා මෙන්ම දුගී තරුණයා වෙමින් ඔහු රිදී තිරයෙන් මුල් වරට අප හමුවූයේ ජොලි හලෝ චිත්‍රපටයේ රංගනයට දායක වෙමින්ය.අද ආලින්දයට ගොඩ වූ ඔහු නමින් මංජුල මොරගහ.* ඉතින් මංජුල මේ දවස්වල මොනවාගේ චරිතයකට පණ පොවන්නේ?මේ දවස්වල "සත්‍යා" කියලා ‍ටෙලි නාටකයක් යනවා. ඒ ටෙලි නාටකයේ තියෙන්නේ දුෂ්ඨ චරිතයක් නමුත් පෙම්‍වතෙක් හරිම ආසාවෙන් මං ඒ චරිතය කරනවා.ඒත් එක්කම තව නාට්‍යයක් කරනවා ...

පෙම් ආරවුලෙන් පෙම්වතා මරුට පෙම්වතිය රෝහලේ.lkgossipnews පෙම් ආරවුලෙන් පෙම්වතා මරුට පෙම්වතිය රෝහලේ රක්වාන, දෙනියාය පාර රක්වාන ප‍්‍රදේශයේ ඊයේ (31) පස්වරු 3 ට පමණ නිවසක් තුලදී පෙම්වතියට පිහියෙන් ඇණ තුවාල සිදු කර පෙම්වතාද, පිහියෙන් ඇණ ගෙන සියදිවි හානි කර ගෙන තිබේ.සිද්ධිය සම්බන්ධව රක්වාන පොලිසිය විමර්ශණ ආරම්භ කර තිබේ. සිද්ධියෙන් මිය ගොස් තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 18 ක්වූ කොස්ගහකන්ද, මියනවිට, දැරණියගල ලිපිනයේ පදිංචි නිශාන්ත කුමාර යන අයයි. සිද්ධියෙන් තුවාල ...

සරසවි කෙල්ලොන්ගේ කන්‍යාභාවය නැති වෙන ඇඩ්වාන්ස් ක්‍රමය මෙන්න oeka iriú fl,af,dkaf.a lkHdNdjh kE''''''''''' tia'î lshhs pd,aia l=ure w;ska bÈßfha § uq,a., ;eîug kshñ; ,Eka lIh¾ mqoa.,sl úYajúoHd,hg úfrdaOh md iudcjd§ YsIH ix.uh úiska Bfha ì‍%;dkH uy flduidßia ld¾hd,hg fm;aiula ndr ÿkakd' ta ms<sn|j udOH fj; woyia m, lrñka Wiia wOHdmk weu;s t'î Èidkdhl úiska tu iriú YsIHhkag nekje§ ;snqfka Tjqka yrla" ó yrla nQrefjda hk jpk j,sks' ˜‍fï ...

හොරේ අහුවුණොත් දඩේ ලක්ෂ දෙකයි.lkgossipnews හොරේ අහුවුණොත් දඩේ ලක්ෂ දෙකයි කාර්යබහුල එඩින්බර්ග් නගරයේදී නොසැලකිලිමත් රියැදුරෙකු විසින් පැයට සැතපුම් 35 ක වෙගයෙන් තම මෝටර් රථය පදවන අතරතුර ඔහුගේ උදේ ආහාරය වශයෙන් ධාන්‍ය වර්ගයකට කිරි දමා එය උකුල මත තබා ගෙන ආහාරයට ගෙන ඇත.මෙහි විශේෂම සිදුවීම වන්නේ මෙම සියලුම සිදුවීම් දාමය කැමරාවක් සහිත හෙල්මටයක් පැලදගිය සය්කල්කරුවකුගේ කැමරාවේ සටහන් වීමයි. ඔහු එම විඩියෝ දර්ශනය යූ ටියුබ්හි පලකර ...

නාඳුනන පෙම් යුවළ අමු අමුවේ අඹුසැමි ඇසුර පැවැත් වූ හැටි මෙන්න.lkgossipnews uf.a orejkag ,sx.sl mdvula fmkajkak ug wjYH kE miq.sh Èfkl wefußld tlai;a ckmofha ‘wef,ðhkÜ’ .=jka fiajhg wh;a hdkhla ,dia fõ.dia k.rh olajd .uka lrñka ;snqKd' fuys .uka .;a msßi w;r rEm,djkHd.drhl ysñldßkshl jQ 33 yeúßÈ fcisld iafg%dfnda,a o ñÈ j.dlrejl= jQ l%siafgdam¾ ud¾ákao .uka .ksñka isáhd' Tjqka fofokd óg fmr oek ye÷kqï lï we;s fofokla fkdjQ w;r Tjqka wiqka f.k ...

නිළි ගණිකාවන් ගැන තිසුරි කතා කරයි,lkgossipnews ta wh b,aÆu yod.kak fï la‍fI;‍%hg tkjd fg,s iïudk Wf<, la wNshi g meñK isák k¿ ks<Sfhda w;r iïudkhg md;‍%jkafka lõreka o hkak úYd, l;dnyla we;s ù ;snq‚' tfuka u ckm‍%sh ks<sh" k¿jd i|yd jQ ;r.h foaYmd,k fmdrmsáfha ukdm fukau fg,s kdgH iïudk Wf<,j,a ys§ mj;ajk ckm‍%sh tiatïtia ukdm lsÍu o úksúo fkdfmfkk idOdrK msßisÿ ch.‍%yk we;s ;r.hla oehs mek ...

අතවරවලින් ආරක්ෂා වීමට.lkgossipnews අතවරවලින් ආරක්ෂා වීමට. මිනිසා ස්වභාවයෙන්ම සමාජයීයයි. ඒ නිසා සමාජය සමඟ කරන ගනුදෙනුවලින් තමයි ජීවිතය සකස් වෙන්නේ. මේ ජීවිතයෙ විවිධ අවධි තිබෙනවා. ඒ ඒ අවධිවලදී අපට සමාජය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න විවිධ සමාජ සංස්ථා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා.ඒ සංස්ථාවලින් කරන්නේ මිනිසා සමාජයට සම්බන්ධ කරන එක. නැත්නම් අනුයෝජනය කිරීම. මේ දේ සිදුවෙන මුල්ම ආයතනය තමයි ‘පවුල.’ එතකොට පවුල කියන්නේ මිනිසාට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මේ පවුල ...

Previous Page