කියවන්න!!! දැනුවත් වෙන්න !!! මෙය අපේ පමණක් නොව, ඔබේත් රටේත් දැවෙන ප්‍රශ්නයක් ...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

දැන් නම් ඇති වෙලා මේ කරුමය විදලා .......................... දෙනකන් විසදුමක් ඉක්මනටම හිතලා.......................

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

සිසු අයිතිවාසිකම් ලබාගැනීමේ සාමකාමී උද්ඝෝෂණය...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

පෙන්ගුයින් හා වේවැල

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

ගත්තු F3 මගේ යාළුවා ගනී පඩි අද මට වඩා.......... මීට වැඩියෙන් හම්බ කළ හැක ගියත් පිට වැසිකිළි පතා

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

විශ්වවිද්‍යාල අර්බුධයේ තවත් පැතිකඩක්, අනධ්‍යයන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාදාමය සහ එහි පසුබිම

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

දෙකේ ලකුණු පළමුව වෙනමම හෙවුවා............... අරගෙන දෙකම ඉන්පසු කෙරුවෙමු "මෙව්වා"........

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

දැනුවත්වන්න පෙළගැසෙන්න , මුහුණදෙමු අභියෝගයට ........

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනේ.................

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

විචාරශීලිව ඇත්ත දකිමු......

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

ENGINEERING...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

எதிர்காலத்தில் ஒரு புதிய கருத்தை கொண்டு பின்னோக்கி மோதல்.

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

මොරටු සිසු ගැටුමේ සැබෑ පැතිකඩ විමසීමට...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

බිල්ඩිම අසල ගහ යට පොඩි පැලක් බැඳන්............ කෙමිකල් කෙල්ල තේ හදනව ඇතුළේ ඉඳන්..............

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

සරසවි අර්බුදය, දෙබිඩි පිළිවෙත හා සංස්කෘතිය

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

දැනුවත්වන්න, පෙළගැසෙන්න

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

හෙට දිනය....

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

මේ මගේ කතාවයි....

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

යෝජිත පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල පනතට ඇත්තටම එරෙහි විය යුතුද?

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇත්තටම එරෙහි විය යුතුද?

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa