අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය නවතනු! අධ්‍යාපනයේ සම අයිතිය සුරකින අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනෙනු!

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

SAITM නීතිගත කිරීමේ කුමන්ත්‍රණය පරදවමු!

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

වර්තමාන අධ්‍යාපන පද්ධතිය අනාගතය උදෙසා සකස් විය යුත්තේ කෙසේද?

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

Untitled Post

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

රකින්නම් ඔබ... - ( කාවින්ද තිරාණගම )

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

මොරටු සිසු ගැටුමේ සැබෑ පැතිකඩ විමසීමට...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

සමාජ විහිළු...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

දැන් නම් ඇති වෙලා මේ කරුමය විදලා .......................... දෙනකන් විසදුමක් ඉක්මනටම හිතලා.......................

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

බුද්ධිමය සංවාද

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

කියවන්න!!! දැනුවත් වෙන්න !!! මෙය අපේ පමණක් නොව, ඔබේත් රටේත් දැවෙන ප්‍රශ්නයක් ...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

සිසු අයිතිවාසිකම් ලබාගැනීමේ සාමකාමී උද්ඝෝෂණය...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනේ.................

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

විචාරශීලිව ඇත්ත දකිමු......

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

ENGINEERING...

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහ හොරාගේ අම්මගෙන් පේන ඇසීම

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

පෙන්ගුයින් හා වේවැල

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

විශ්වවිද්‍යාල අර්බුධයේ තවත් පැතිකඩක්, අනධ්‍යයන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාදාමය සහ එහි පසුබිම

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

යෝජිත පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල පනතට ඇත්තටම එරෙහි විය යුතුද?

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

දෙකේ ලකුණු පළමුව වෙනමම හෙවුවා............... අරගෙන දෙකම ඉන්පසු කෙරුවෙමු "මෙව්වා"........

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa

පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇත්තටම එරෙහි විය යුතුද?

Engineering Faculty Students' Union University of Moratuwa