” හක්කපටස් “

diviyapura | දිවිය පුරා

අයි කැන් ස්පීක් විතරක් නෙමෙයි…!

diviyapura | දිවිය පුරා

මට ඉර එලිය පොඩ්ඩක් දෙන්න | give me some sunshine

diviyapura | දිවිය පුරා

මට ඉර එලිය පොඩ්ඩක් දෙන්න | give me some sunshine

diviyapura | දිවිය පුරා

ERPs endangering the traditional workloads of employees.

diviyapura | දිවිය පුරා

” ආර්.කරුණානන්ද ” පිලිබඳ මතකය.

diviyapura | දිවිය පුරා

දෙබස | dialogue

diviyapura | දිවිය පුරා

” තරු පිපුණු ගන අහස මම නම්… “

diviyapura | දිවිය පුරා

අහසට කඩා වැටෙන්නට ඉඩ දෙන්න. | skyfall

diviyapura | දිවිය පුරා

“වෙනස්වීමේ” සුළඟ | wind of change

diviyapura | දිවිය පුරා

= සාර්ථකත්වය සහ එහි නොපෙනෙන/නොබලන/නොපෙන්වන පැත්ත =

diviyapura | දිවිය පුරා

” වස්සානයට අත වනලා… “

diviyapura | දිවිය පුරා

වෘත්තීයමය කුහකත්වය හෙවත් “එකට කා බී පිහියෙන් ඇනීම”

diviyapura | දිවිය පුරා

= ඔබගේ දැනගැනීම පිණිසයි! =

diviyapura | දිවිය පුරා

” සඳ කැටයම “

diviyapura | දිවිය පුරා

හංසියේ එනවාද, ගුරුපාරේ ඇවිදින්න?

diviyapura | දිවිය පුරා

අපේ දවසක් එනවාමයි!

diviyapura | දිවිය පුරා

| අතරමගදී ජීවිතය මග හැරීම |

diviyapura | දිවිය පුරා

මට ඕනේ සාර්ථක වෙන්න විතරයි.| i just wanna be successful

diviyapura | දිවිය පුරා