ඒත් අපි එක පංතියේ…!

diviyapura | දිවිය පුරා

අවසාන වතාව | one last time

diviyapura | දිවිය පුරා

ගප්පියා සහ ඩයස්පෝරික මතක.

diviyapura | දිවිය පුරා

Horses and Elephants | All the animals you meet at work

diviyapura | දිවිය පුරා

මෙයට වඩා හොඳ මිනිසෙකු වීමට | “Better Man”

diviyapura | දිවිය පුරා

‘Kapuwa’ and the ‘dewalaya’.

diviyapura | දිවිය පුරා

Products, projects, start-ups, franchises, acquisitions – [ Interns guide to the corporate world ]

diviyapura | දිවිය පුරා

Products, projects, start-ups, franchises, acquisitions – [ Interns guide to the corporate world ]

diviyapura | දිවිය පුරා

දෛවයේ සරදම | Irony

diviyapura | දිවිය පුරා

දෛවයේ සරදම | Irony

diviyapura | දිවිය පුරා

බැංකු ලිපිකරු සහ මුතු කැටය

diviyapura | දිවිය පුරා

බැංකු ලිපිකරු සහ මුතු ඇටය

diviyapura | දිවිය පුරා

ERPs endangering the traditional workloads of employees.

diviyapura | දිවිය පුරා

ERPs endangering the traditional workloads of employees.

diviyapura | දිවිය පුරා

මුහුදු වෙරල අසල මාවත |marine drive

diviyapura | දිවිය පුරා

මුහුදු වෙරල අසල මාවත |marine drive

diviyapura | දිවිය පුරා

ඉරිසියාව | BMW ActiveHybrid7

diviyapura | දිවිය පුරා

ඉරිසියාව | BMW ActiveHybrid7

diviyapura | දිවිය පුරා

කාලය යනු මිනිසා විසින් නිර්මිත සංකල්පයකි. | time is a concept that humans created.

diviyapura | දිවිය පුරා