බීම් නැතුව ස්ලැබ් දාන්න බැරිද?

CIVIL ENGINEER
ගෙයක් හදන්න ගත්ත ගොඩක් දෙනෙක්ට කොලම්, බීම් ,ස්ලැබ් ( Column, Beam , slab) කියන වචන අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න් ඕනා නෑ.මහල් නිවාසයක් සෑදීමෙදී පලමුව පාදම ( Foundation) ඉදිකර එමතින් කොලම් නංවා, එම කොලම් ,බීම් මගින් ගැට ගසා ඒමත ස්ලැබ් එක දැමීම වඩා ප්‍රචලිත ක්‍රමයයි...මෙය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයයි.ඒත් කොලම්, බීම් මගින් යා නොකර කෙලින්ම ස්ලැබ් එක දාන්න බැරිද?ඇත්තෙන්ම පුලුවන්.....මෙසේ බීම් නොදමා කෙලින්ම කොලම් ...

ව්‍යුහ සැලසුම් සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක් ( Structural Design Engineer) යනු කවුද ?

CIVIL ENGINEER
ව්‍යුහ සැලසුම් සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක් ( Structural Design Engineer) යනු කවුද ?කිසියම් ගොඩනැගිල්ලක් හෝ වෙනත් සිවිල් ඉංජිනේරූමය ඉදිකිරීමක් අපි අපගේ ශරීරයට සමාන කලහොත් එම ශරීරයේ බර දරා සිටින ඇට සැකිල්ල නිර්මානය කිරීම හා එය පවත්වාගෙන යෑමේ කාර්‍ය භාර්‍ය සිදුකරනේ ව්‍යුහ සැලසුම් ඉංජිනේරූවරයාය.ව්‍යුහ ඉංජිනේරූවරයෙකුගේ සේවය අවශ්‍යවන අවස්ථා මොනවාද?1. ඉදිකිරීම් ව්‍යපෘතියක් සදහා - නිවසක සිට මහ පරිමාණ පාලම්, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සදහා අවශ්‍ය වන ...

Cast insitu Bored Pile Construction

CIVIL ENGINEER
In bored pile construction , there are few widely spread methods in stabilizing the bored hole. This post discusses these methods in summary.The most common and economical solution is to use bentonite and the main idea behind using bentonite is to stabilize the bored hole. Owing to the high density, it prevents water inflow to the hole. However, if it ...

තාප්ප බිත්ති-rammed earth walls

CIVIL ENGINEER
පස් ආශ්‍රිතව නිවෙස් බිත්තී සෑදීම, ලංකාවට අලුත් ක්‍රමයක් නොවෙයි. වරිච්චි බිත්ති ලෙස බහුලව හැදින්වෙන්නේ අපගේ එවන් සාම්ප්‍රධායික ක්‍රමයක්.නමුත් අප කථා කිරීමට යන තාප්ප බිත්ති ( rammed earth wall) ක්‍රමය ලංකාවේ එතරම් බහුලව යොදා නොගන්නා ක්‍රමයක්. මෙම ක්‍රමය ලංකාවේ දැනට බහුලව කෙරෙන පිලිස්සු ගඩෝල් හා සිමෙන්ති බ්ලොග් ගල් බිත්ති වලට විකල්ප ක්‍රමයක්.තාප්ප බිත්ති සෑදීමට ලංකාවේ බහුලව ඇති ලැටරයිට් පස යොදා ගත් ...

Bored Pile Design : End Bearing Vs Skin Friction

CIVIL ENGINEER
Question : Many engineers in SL simply neglect the skin friction ( not negative SF) of the end bearing piles. Obviously it leads to lager diameter and greater cost but safe design..Generally, here, the cast in situ piles are considered as end bearing piles and are normally socketed in to bed rock.However recently I saw a pile design which I ...

What is Redistribution of Moments

CIVIL ENGINEER
The concept of ‘Redistribution of Moments’ which is found in structural design is often not well understood, specifically among undergrads.Furthermore it is mostly confused with another widely used concept of ‘Moment Distribution’ which is an essentially a method used to find the BM & SF in structurally indeterminate Beams & Frames. The Redistribution of Moment is subjected only to moments ...

Flooding to the Correction

CIVIL ENGINEER
In the last post, I assured that I will write on the measures which we took, conforming the enhance protection of the bridges and embankments against damages caused by scour. After a devastating rainy season which happened during the project implementation, we were convinced on the additional requirements of the protection measures which were not included in the original designs. ...

The bridge on a river where no single drop of water to be found.

CIVIL ENGINEER
Even in a dry season , very few water paths are get dry as following one where not single drop of water can be found.This bridge is located in Mankulam - Mulathive road, where I worked as the Consulting Bridge Engineer in 2012A Bridge on a river where you can not find a single drop of water.While during the time ...

The importance of Hydraulic Jump

CIVIL ENGINEER
I caught this video from FB post..........This video shows the importance of the correctly design HYDRAULIC JUMP at the spill.I can remember the effort of my Hydraulic Professor who took great effort to teach us the phenomena during my undergraduate studies. The hydraulic jump is designed to dissipate the energy of the water flow, so that it flows in safe speeds inthe downstream.

Cracks in Prestress concrete Beams

CIVIL ENGINEER
I came across this problem last year. Although the issue has been solved, still I think we can share our views on this.The problem occurred on 19m long pre tensioned PSC beam. The cracks, in the range of 0.2 mm – 0.5 mm, were noticed on the top flanges of the 19 m beams and near the two lifting positions ...

Cracks in 19m long Prestress concrete Beams

CIVIL ENGINEER
I came across this problem few months ago. Although the issue has been solved, still I think we can share our views on this.The problem occurred on 19m long pre tensioned PSC beam. The cracks, in the range of 0.2 mm – 0.5 mm, were noticed on the top flanges of the 19 m beams and near the two lifting ...

Modeling of Slab Column junction in FEM

CIVIL ENGINEER
In structural engineering, the Flat Slab is identified as a slab which is supported generally without beams by columns with or without column heads. However, I have understood that Flat Slab designs are not quite popular in Sri Lanka, may be owing to its complexity in design, detail and construction. But things what I am going to discuss here are ...

Is excess cover for R.F good?

CIVIL ENGINEER
Many times, during my site inspections, I have found fault with the Contractors for providing an inadequate cover for the reinforcements in R.C structures. Obviously inadequate cover for the R.F has to be rectified immediately as less cover causes the larger crack widths in concrete and thereby it exposes the reinforcement to surrounding environment to get corroded. This is ...

New way......

CIVIL ENGINEER
I have been very busy since last August,2010 owing to my academic work, job and family commitments. Although work loadings in every fronts are mounting up, I thought time is right for recommence this blog which I really enjoyed in past. It simply keeps alive my appetite to learn.Unlike in previous writings, this time I am thinking of writing more ...

Artist = Engineer / 2

CIVIL ENGINEER
Last time I wrote that Civil Engineering is a half science plus half art. The artist feels something intangiable where he will convey that feeling to rest of us through his Art.Then how could Engineer become a half artist?..confused??Engineer feels the answer (which is an art) and then use his science to achive that answer ...that is an art..see the ...

The Wheel has invented, try to use it

CIVIL ENGINEER
During the time of my undergraduate, one of my professor took a great effort to teach us the difference between a mathematician and an engineer. To his credit, he almost did it in a 100%Mathematics is the paramount in engineering. But Engineering is not all about mathematics.The photos which received from a email gave me better way of presenting the ...

Before you drink....

CIVIL ENGINEER
Nothing is softer or more flexible than water, yet nothing can resist it. - Lao TzuWater is an important entity in our life.Still most of you may not aware that Civil engineers play a significant role when it comes to providing the drinkable water (palatable) to your tap. Water treatment is a highly developed area where so many civil engineers ...

Creativity at its best...

CIVIL ENGINEER
Today I came across a good picture which you can see below, where it gives a different perspective to the subject matter of 'Women'. Although I' m not intended to find the validity of above, my simple intention is to appreciate the creativity an

Mix Design of a Man

CIVIL ENGINEER
I think character or the personality of a person is a mixture of Attitude, Knowledge, Skills and Luck. In my way of thinking, the correct mixture of above should always make a strong character and it will make a person who withstands to various types of problems which he comes