බදුල්ලේ සිට වේවැස්සට යන අතරතුර

BEAUTIFUL SRI LANKA

දෙමෝදර - උඩුවර තේ වත්තේ නැරඹුම් ස්ථානයේ සිට

BEAUTIFUL SRI LANKA

නුවරඑලියෙන්

BEAUTIFUL SRI LANKA

ගෙදර යන ගමන්

BEAUTIFUL SRI LANKA

මව නොමැතිව සීතල විදගනු නොහැකිව එකට ගුලිවී

BEAUTIFUL SRI LANKA

කාර්යාලට ආ X ගෙම්බා

BEAUTIFUL SRI LANKA

මම නම් හිතන්නෙ ගිරාපලා

BEAUTIFUL SRI LANKA

මම නම් මෙයාව අදුරන්නෙ නෑ

BEAUTIFUL SRI LANKA

අහිංසක පාට සහ නපුරු පාට අය

BEAUTIFUL SRI LANKA

විසිතුරු මල් -5

BEAUTIFUL SRI LANKA

විසිතුරු මල් -4

BEAUTIFUL SRI LANKA

ගදපානත් එක එක වගේ

BEAUTIFUL SRI LANKA

විසිතුරු මල් -4

BEAUTIFUL SRI LANKA

විසිතුරු මල් -3

BEAUTIFUL SRI LANKA