ණය පත් හා බැංකු ණය

ARUMAYA අරුමය
ඔබ බැංකුවෙන් ණයක් හෝ ණය පතක් ලබා ගන්නේ නම් හිස් කොල වලට අත්සන් තැබමෛන් වලකින්න.ඔබ ණයක් ලබා ගන්නේ හදිසියකට විය හැකියි.එහෙත් ඔබට පොරොන්දු වන පොලී පතිශතයට වඩා වැඩි ගණනක් පසුව හිස් තැනට ඇතුලත් විය හැකිය. අකාගත යේදී හෝ මහ බැංකුව මෙයට පියවරක් ගන්නේ නම් එය ඉතා වැදගත් වනු ඇත. ණය පත් ගැන තොරතුරු ටිකක් පසුව දවසක ලියන්නම්.මේවා ගැන ඔබටත් අත්දැකීම් ...

arumaya: Trust Bank Private & confidential policy

ARUMAYA අරුමය
arumaya: Trust Bank Private & confidential policyI took a loan. Re-paid loan nearly to end.Two months were arreas due to my illness.After that giving calls me eternally saying from bank. But we exactly don't know from whom, as they use bad words. ( Me Gani, Higananta naya deela)Different persons and diffrernt numbers. Calling to my husband,friends and my office staff ...

මෙන්න බැංකු හොරු

ARUMAYA අරුමය
2011.03.10 අද බැංකුවෙන් ආවා.මෙන්න ප්‍රශ්ණ ණය මුදල රුපි.18500 හිගයි.මේ සතිය ඇතුලත රුපි. 10000ක් දාන්න ඕන. එච්චරද? ඇයි?නෑ ගෙවන්න ඕන එච්චරද?ඔව් රුපි. 18500 ක් හිගයි.එහෙනම් 2011.02.14 එවපු ලියුමෙ තියෙන්නෙ රුපි. 17300ක් කියල.පොලිය එකතු වෙන්න ඇති එතකොට දින 20ට පොලිය රුපි. 1200 යි. මිනිහා උඩ බිම බලනවා.ඔය ගාන වැරදියි.ඔය බැංකුව දෙන්නේ වැරදි තොරතුරු එකම ප්‍රශ්ණය දෙසැරයක් ඇහැව්වොත් උත්තර 03යි.කියන්න කීයද හරි ගනන කියලා.මම ...

‍ෙමන්න බැංකූ රහසිගත බව හා ෙපාද්ගලිකත්වය රකින හැටි

ARUMAYA අරුමය
ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තර්ජනය කරන බැංකු තියෙනවාද?බැංකුව සමග කළ ගනුදෙනු අයාලේයන ගැහැණු ලමයින්ට දෙනවාද?ගනුදෙනු ගැන දිනකට දුරකතන ඇමතුම් 10ක් පමණ දෙනවාද?රාත්‍රී කාලයේත්  දුරකතන ඇමතුම්  දෙනවාද?ගනුදෙනු කලේ හිගන්නන් කියා බනිනවාද?තව හොද හොද ඒව තියෙනවා.හැබැයි බැංකුව TUST.  /feeds/posts/default?alt=rss ...

මෙන්න බැංකු

ARUMAYA අරුමය
මේ ලියන්නේ ඔබ දැනුවත් කරන්න,මම ගත්ත ණයක්, දැන් ණය ගෙවාගෙන යනවා. ආව පොඩි කරදරයක්, දැන් වාරික 02ක් හිඟයි.‍ෙම් ණයට අැපයට කවුරැත් නෑ.දැන් බැංකුවෙන් කියල මගේ යාලුවෙකුට ඇමතුමක් එනව.ඔයාගෙ යාලුව ණයක් අරගත්තා ඒක දැන් ‍ෙගවන්නෙ නෑ කියල.ඔය කිව්වේ කෙටියෙන් ඒත් තවත්ගොඩක් දේ එයාට කිව්වා.මෙන්න ඊලගට අැමතුමක් ඒනවා ම ෙග් ලග වැඩකරන යාලුවට,ඒයාට කියනවා (නම) ණයක් ගත්තා ඒක දැන් ‍ෙගවන්නෙ ...