බස් එකේ ඉදන් ෆ්ලෝටින් මාර්කට් එක වෙනකල්

Abnormal Minds

මතක පොත් ගිණි තැබීම...

Abnormal Minds

නිර්වානයේ දොරකඩ හිඳිමි....

Abnormal Minds

ගම්මිරිස් මෝල

Abnormal Minds

I feel ALIVE

Abnormal Minds

නින්ද ඇති දිනේ...

Abnormal Minds

මේ දවස් වල පොත්

Abnormal Minds

2013 - (අග්ගිස්සේ ඉඳගෙන)

Abnormal Minds

විශ්වයේ උපතක්

Abnormal Minds

A+

Abnormal Minds

අවුරුදු පහකට පස්සෙත් තාමත් මනෝ විකාරෙන්...

Abnormal Minds

එක දවසක්

Abnormal Minds

පොල් vs රේප්

Abnormal Minds

කෙල්ලෝ සුද්දො හා මොණරු

Abnormal Minds

අන්තිම නිවාඩු දවස

Abnormal Minds

තංගල්ලේ මුහුදු වෙරළේ!

Abnormal Minds

2012 - ගෙවිලා ඉවර උනාටත් පස්සේ..

Abnormal Minds

Viral mail & Getting copped down

Abnormal Minds

women drivers, gay's, prostitutes and Dimo batta lorries.

Abnormal Minds

I am back and it's just Legen.......wait for it..........

Abnormal Minds