කොල්ලයි කෙල්ලයි, බස් එකේ එක සීට් එකේ වාඩි වෙලා, තුරුලු වෙලා මොනවදෝ මුමුණ මුමුණ ඉන්නවා. සාමාන්‍යයි, හැමදාම හැම තැනම සිද්ද වෙන දෙයක්. ඒ උනාට එකමත් එක තැනක මේක වෙනස් උනා. ඒ කෙල්ලයි කොල්ලයි වාඩි වෙලා හිටි සීට් එකට ඉස්සරහිං සීට් … Continue reading → ...

Previous Page