ආණ්ළඩුවට මා අපචාරවලට වැට බැඳීමට අවශ්‍යයද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

ළමා අපයෝජන වැදගත් විදිහට රකින හැටි...

:::::: කසාපබ්බත ෴

සැමට ෂාරියා නීතිය...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආවා ව්‍යාපාරය රැකගමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

අර්ජුන් නිර්මලයි

:::::: කසාපබ්බත ෴

චීනය ඇමරිකාව පසුකර යාම

:::::: කසාපබ්බත ෴

නීතිය සමානව ක්‍රියාත්මකද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

අපේ හාම්පුත්තු නීතිය රකින හැටි

:::::: කසාපබ්බත ෴

බුදු දහට හිමි තැන අහිමි කරන හැටි

:::::: කසාපබ්බත ෴

අන්තරේ කොලුවාට

:::::: කසාපබ්බත ෴

බටහිර මාධ්‍ය සහ ස්වාධීනත්වය

:::::: කසාපබ්බත ෴

ලිබියාව පස්සේ පන්නන ලංකාව

:::::: කසාපබ්බත ෴

වෙඩික්කාරයෝ

:::::: කසාපබ්බත ෴

දිගටම බුරනවා නම්

:::::: කසාපබ්බත ෴

කොටි වෙනුවට ආවා ආවා

:::::: කසාපබ්බත ෴

මට්ටක්කුලියේ ගැටුම

:::::: කසාපබ්බත ෴

ෆෝන් එක ශරීරාංගයක්ද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

සරාගොයියා හරි මිනිහා

:::::: කසාපබ්බත ෴

අන්තරේ කොල්ලන් වෙත

:::::: කසාපබ්බත ෴

කෝප් එකේ වංගුව

:::::: කසාපබ්බත ෴