දලයි ලාමා මලාලා යූසුෆ් සහ ෆොන්සේකා

:::::: කසාපබ්බත ෴

මුරලිගේ නම කටු ගෑම

:::::: කසාපබ්බත ෴

සිංහලයිනි, විජයග්‍රහණය නො කෙළසවූ!

:::::: කසාපබ්බත ෴

මහින්ද ජවිපෙ සහ සයිටම් දේශපාලනය

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජවිපෙ ගිල්ල GMOAලා

:::::: කසාපබ්බත ෴

බෝධිසත්ව ගුණෝපේත රනිල්තුමා...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජනතාවගේ ඉඩම් ඇත්තේ උතුරේ විතරද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

රටින් හාල් ගෙනැත් රට ස්වයංපෝෂිත කරයි

:::::: කසාපබ්බත ෴

කෝටිපති නැව්පති සෙනරත් සිටාණෝ

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආණ්ළඩුවට මා අපචාරවලට වැට බැඳීමට අවශ්‍යයද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

ළමා අපයෝජන වැදගත් විදිහට රකින හැටි...

:::::: කසාපබ්බත ෴

සැමට ෂාරියා නීතිය...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආවා ව්‍යාපාරය රැකගමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

අර්ජුන් නිර්මලයි

:::::: කසාපබ්බත ෴

චීනය ඇමරිකාව පසුකර යාම

:::::: කසාපබ්බත ෴

නීතිය සමානව ක්‍රියාත්මකද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

අපේ හාම්පුත්තු නීතිය රකින හැටි

:::::: කසාපබ්බත ෴

බුදු දහට හිමි තැන අහිමි කරන හැටි

:::::: කසාපබ්බත ෴

අන්තරේ කොලුවාට

:::::: කසාපබ්බත ෴

බටහිර මාධ්‍ය සහ ස්වාධීනත්වය

:::::: කසාපබ්බත ෴