බෝධිසත්ව ගුණෝපේත රනිල්තුමා...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ජනතාවගේ ඉඩම් ඇත්තේ උතුරේ විතරද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

රටින් හාල් ගෙනැත් රට ස්වයංපෝෂිත කරයි

:::::: කසාපබ්බත ෴

කෝටිපති නැව්පති සෙනරත් සිටාණෝ

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආණ්ළඩුවට මා අපචාරවලට වැට බැඳීමට අවශ්‍යයද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

ළමා අපයෝජන වැදගත් විදිහට රකින හැටි...

:::::: කසාපබ්බත ෴

සැමට ෂාරියා නීතිය...

:::::: කසාපබ්බත ෴

ආවා ව්‍යාපාරය රැකගමු!

:::::: කසාපබ්බත ෴

අර්ජුන් නිර්මලයි

:::::: කසාපබ්බත ෴

චීනය ඇමරිකාව පසුකර යාම

:::::: කසාපබ්බත ෴

නීතිය සමානව ක්‍රියාත්මකද?

:::::: කසාපබ්බත ෴

අපේ හාම්පුත්තු නීතිය රකින හැටි

:::::: කසාපබ්බත ෴

බුදු දහට හිමි තැන අහිමි කරන හැටි

:::::: කසාපබ්බත ෴

අන්තරේ කොලුවාට

:::::: කසාපබ්බත ෴

බටහිර මාධ්‍ය සහ ස්වාධීනත්වය

:::::: කසාපබ්බත ෴

ලිබියාව පස්සේ පන්නන ලංකාව

:::::: කසාපබ්බත ෴

වෙඩික්කාරයෝ

:::::: කසාපබ්බත ෴

දිගටම බුරනවා නම්

:::::: කසාපබ්බත ෴

කොටි වෙනුවට ආවා ආවා

:::::: කසාපබ්බත ෴

මට්ටක්කුලියේ ගැටුම

:::::: කසාපබ්බත ෴