හද විලේ ඔබ පිපුනා................

......කලාත්මා......

කලාත්මා

......කලාත්මා......